FR NL
Schadegevallen Arbeidsongeval aangeven

Formulier invullen

Let op: De aangifte kan ingevuld worden als je over alle verplichte gegevens beschiktBereid je aangifte voor met dit overzicht van de verplichte velden

>> Vul het aangifteformulier in
 

Ongeval privéleven werknemer of ongeval zaakvoerder?

Heeft u een verzekering genomen voor de ongevallen in het privéleven van uw werknemers of voor de ongevallen van uw zaakvoerders? En wil u een ongeval aangeven?

>> Vul dan dit aangifteformulier in.

Medisch attest aanleveren

Na een arbeidsongeval ontvingen wij graag zo snel mogelijk een medisch attest dat de behandelende dokter heeft ingevuld. 
Gebruik hiervoor de volgende blanco formulieren: NL - FR - EN - DE
 

Ernstig arbeidsongeval of niet?

In geval van een ernstig arbeidsongeval heeft de werkgever bijkomende verplichtingen met betrekking tot de aangifte en rapportering van het ongeval bij de Arbeidsinspectie. Aan de hand van de codes over letsels en omstandigheden kun je controleren of het ongeval al dan niet als ernistig wordt aanzien.
Je vindt bovendien terug welke verplichtingen de werkgever heeft bij de overheidsdienst Toezicht Welzijn op het Werk.
 

Overheidsdienst Toezicht Welzijn op het Werk (Arbeidsinspectie)

Contactgegevens van de overheidsdienst Toezicht Welzijn op het Werk.

Noot: Heb je jouw aangifte op papier al klaar? Dan kunnen we ze snel behandelen indien je ze doorstuurt naar asr@baloise.be.

Wie inlichten en binnen welke termijn?

Binnen 8 kalenderdagen na het ongeval moet de werkgever het arbeidsongeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar.
Elk ongeval moet hij tevens melden aan zijn (interne of externe) medische dienst.

In geval van een arbeidsongeval met de dood of een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg, moet de werkgever onmiddellijk aangifte doen bij de overheidsdiensten Toezicht Welzijn op het Werk. De contactgegevens vindt u op onze webpagina Onlinediensten Arbeidsongevallen.

Welke ongevallen aangeven?

De werkgever moet elk ongeval aangeven dat mogelijk onder de toepassing valt van de Arbeidsongevallenwet.

Uitzondering op de aangifteplicht zijn de lichte ongevallen die noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid hebben geleid, maar enkel medische zorgen hebben vereist waarvoor de tussenkomst van een arts niet nodig was en die na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Voor deze ongevallen is het voldoende de EHBO-tussenkomst te noteren in een register. De volgende elementen moeten in het EHBO-register worden vermeld: naam hulpverstrekker; naam slachtoffer; plaats, datum, uur, beschrijving en omstandigheden van het ongeval; aard, datum en uur van interventie en de identiteit van eventuele getuigen.

Indien de kwetsuren achteraf verergeren, moet u binnen 8 dagen na kennisname van de verergering alsnog aangifte doen bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

Let op: gewaarborgd loon!

Wij maken u er attent op dat de werkgever na een arbeidsongeval verplicht is het personeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheid het gewone loon uit te betalen voor de eerste 30 dagen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.