BA Bedrijven

Indien derden uw onderneming  aansprakelijk stellen voor schade, dan vergoeden wij binnen de limieten van de verzekerde kapitalen:

 • de stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, … van uw klant of anderen
 • de lichamelijke schade die anderen ondervinden
 • de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit

De polis BA Bedrijven bestaat uit drie luiken

 • Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid: schade aan derden door uw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen tijdens de uitbating en dit voor al uw activiteiten . 
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. 
 • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die u ontvangt om aan te werken of het voorwerp van advies uitmaken .  

De polis BA Bedrijven beschermt u onder andere ook bij:

 • milieuverontreiniging ten gevolge van een ongeval
 • schade door brand, rook, ontploffing en water
 • schade aan voertuigen die geladen of gelost worden
 • juridische betwistingen via de optionele waarborg Rechtsbijstand

Verricht uw onderneming hoofdzakelijk intellectuele arbeid, dan opteert u voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • medische en paramedische beroepen
 • raad van mede-eigendom, raad van bestuur, niet professionele syndicus

Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van beroepsfouten die je als adviserend bedrijf of beroep kunt maken.