Vrachtbeursfraude: wat betekent dit voor de verzekerde?

Vrachtbeursfraude. Een nieuwe vorm van criminaliteit die desastreuze gevolgen kan hebben voor een vervoersmaatschappij. Goederenvervoerders bieden hun goederen aan op onlinevrachtbeursplatformen, maar komen in contact met criminele ondervervoerders die de goederen proberen te onderscheppen. Maar: wat betekent dit voor de verzekerde? Wie is aansprakelijk? En zijn er oplossingen?

Aansprakelijkheid

Wanneer de vervoerde goederen verloren zijn, zal de verzekeraar van de goederen proberen om de kosten te verhalen op de hoofdvervoerder. Die is namelijk contractueel aansprakelijk voor de goederen die hij vervoert, ook als hij een beroep doet op een ondervervoerder en hierbij te goeder trouw handelde. Aangezien er bij vrachtbeursfraude geen (wettelijke) ondervervoerder bepaald kan worden, kan ook de geleden schade niet verhaald worden op die partij en is de hoofdvervoerder dus niet in staat zijn aansprakelijkheid te beperken of af te wijzen. 

Beheerder van de vrachtbeurs aansprakelijk stellen?

Die verbindt zich immers ertoe om zijn partners aan een strenge screening te onderwerpen … De vrachtbeursbeheerder geniet echter bescherming, omdat hij enkel optreedt als onafhankelijk tussenpersoon en hoofd- en ondervervoerder louter met elkaar in contact brengt. Daarnaast zal in de contractvoorwaarden vaak de aansprakelijkheidsuitsluiting van de beheerder zijn opgenomen. Van die bescherming kan hij enkel ontdaan worden wanneer de tegenpartij kan bewijzen dat hij geen onafhankelijke rol speelde in de dienstverlening of wanneer, in uitzonderlijke situaties, de contractvoorwaarden nietig worden verklaard. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de hoofdvervoerder zal moeten opdraaien voor de kosten. 

Vrachtbeursfraude nadelig voor meerdere partijen

Vrachtbeursfraude is vooral nadelig voor de verzekeraar van de ladingeigenaar (zaakschadeverzekering) en de hoofdvervoerder (aansprakelijkheidsverzekering). Het spreekt voor zich dat verzekeraars schadeclaims van vrachtbeursfraude niet graag gemeld zien. Het gaat meestal om grote dossiers met een zware schadelast, waardoor de procedure vaak lang aansleept en er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. 

Schade door gebruik van vrachtbeurs niet verzekerd?

Sommige verzekeraars vermelden daarom uitdrukkelijk in hun polisvoorwaarden dat schade door gebruik van een vrachtbeurs uitgesloten is van verzekeringsdekking.

Baloise Insurance is echter een uitzondering en biedt wel dekking in zulke situaties. De voorwaarde hierbij is dat de verzekerde kan bewijzen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de schade door vrachtbeursfraude te voorkomen en dus de preventiemaatregelen correct heeft nageleefd. Daarnaast werkte de beroepsvereniging BVT in 2015 een speciale clausule uit voor 'uitbesteed vervoer' (CN 611). Hoewel deze weliswaar niet specifiek op vrachtbeurzen is gericht, zijn ook de hierin vermelde voorwaarden van toepassing bij vrachtbeurzen.

Baloise Insurance biedt in veel gevallen een oplossing voor vrachtbeursfraude. Praat erover met uw bemiddelaar.