FAQ Budgetplan

 • 1. Wat is het Budgetplan?

  Met het Budgetplan heeft de klant de mogelijkheid om premies te bundelen en deze maandelijks te betalen via domiciliëring.

  Het Budgetplan heeft momenteel geen direct verband met het Gezinsplan. Men kan een Gezinsplan onderschrijven zonder Budgetplan en omgekeerd.

 • 2. Waaruit bestaat het Budgetplan?

  Het Budgetplan bestaat uit Algemene en Bijzondere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website (http://www.baloise.be/algemenevoorwaarden).

  De Bijzondere Voorwaarden, die wij Overzichtsbrief noemen, geven een overzicht van de polissen en kwitanties  die in het budgetplan zitten. Bijkomende info vindt u terug op de klanteninformatie op de website.

  Overzicht polissen:

  de verzekeringnemer;
  de polis;
  de omschrijving van het risico;
  de vervaldag;
  de toestand van de polis.

  Samenstelling van het maandbedrag:

  de polis;
  de kwitantie;
  de datum aanvang van de kwitantie (vervaldag);
  de totale brutopremie;
  het reeds verrekende gedeelte (hoeveel u reeds betaalde voor deze kwitantie);
  de huidige aanbieding;
  de toekomstige maanden.

  Een Overzichtsbrief wordt aan de klant bezorgd op volgende momenten:

  bij de eerste aanbieding;
  elke maand waarin de samenstelling van het maandbedrag wijzigt (zoals bij een bijkomende nieuwe polis, een vernietigde kwitantie, een bijakte, een teruggave, een manuele betaling, ...);
  indien de laatste 12 maanden geen Overzichtsbrief werd aangemaakt.

 • 3. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

  Het minimum bedrag van de jaarpremies in het Budgetplan bedraagt 600,00 EUR.

  Bepaalde heel specifieke polissen kunnen niet opgenomen worden, zoals kortetermijnpolissen;
  Domiciliëring is verplicht;
  De maandelijkse inning via domiciliëring gebeurt steeds rond de 10de van de maand; Hiervan kan niet afgeweken worden.
  Voor een polis Motorvoertuigen moet u geen tijdelijke groene kaart afleveren gezien de aflevering van een groene kaart automatisch verloopt bij het opstellen van een Budgetplan.
  Maximaal één Budgetplan per natuurlijke persoon of per vennootschap.

 • 4. Wat gebeurt er in de polis zelf op vlak van premiesplitsing en vervaldag?

  De inning blijft op jaarlijks staan in de individuele polissen. Dit wil zeggen dat:

  er geen splitsingskosten worden aangerekend (opgelet: indien andere periodiciteit dan jaarlijks, moet u deze in de polis aanpassen);
  de hoofdvervaldag onveranderd blijft; 
  uw commissie in één keer uitbetaald wordt op de hoofdvervaldag. Deze boeking is terug te vinden op uw borderel als een boeking 'inning producent' enkel voor het bedrag van de commissie.

 • Hoe een nieuw domiciliëringsnummer aanvragen bij de maatschappij?

  Het Budgetplan kan worden opgesteld via MyBaloise en het SEPA-mandaat wordt in het Overzicht documenten geplaatst  samen met de andere af te drukken documenten. 

  Voor wat de verdere verwerking betreft, onderscheiden we 2 situaties:

  Indien het rekeningnummer correct werd ingevuld via MyBaloise gebeurt de aanvraag automatisch. Het ondertekende SEPA-mandaat moet u nog diezelfde dag opladen (upload) om administratief in orde te zijn. Het opladen in MyBaloise heeft een zuiver archiverende functie.
  Indien u geen rekeningnummer van de klant heeft ingevoerd moet  u het ondertekende SEPA-mandaat mailen naar domiciliëring@baloise.be. Het mailen duidt erop dat er nog iets moet gebeuren voor het mandaat.

  Voor meer info omtrent SEPA: zie FAQ terug te vinden op de portaalsite. 

 • 6. Wat te doen indien een domiciliëring geweigerd werd door de bank?

  Een domiciliëring wordt niet uitgevoerd in volgende gevallen:

  Wegens onvoldoende geld op de rekening: we onderscheiden 2 mogelijkheden:
  1) de titularis betaalt achteraf manueel, maar deze betaling moet wel op onze bankrekening staan voor de 15e van de maand;
  2) het ontbrekende maandbedrag kan bij de volgende opvraging mee opgevraagd worden. Dit kan de titularis opmerken  bij ontvangst van de eerstvolgende Overzichtsbrief in het begin van de volgende maand (met kopie aan u). De volgende maand, rond de 10e, is de eerstvolgende opvraging via domiciliëring. Opgelet: bij twee ontbrekende domicilieringen kan het budgetplan stopgezet worden.
  Wegens herroeping van de domiciliëring: de titularis of u moet ons hiervan zo snel mogelijk de reden laten weten zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen.
  Wegens verandering van bank of van rekeningnummer: de titularis of u moet ons per e-mail (budgetplan@baloise.be) hiervan berichten zodat wij intern het domiciliëringsnummer op inactief (code 999) kunnen zetten en een nieuw SEPA-mandaat kunnen opsturen naar de titularis.

 • 7. Wanneer wordt een kwitantie wel/niet opgenomen in een Budgetplan?

  In een nieuw Budgetplan wordt er steeds teruggegaan tot de 1e dag van de maand die voorafgaat aan de datum van opmaak van het Budgetplan – bijv. opmaak  op 15 februari: in dit geval worden alle kwijtingen in inning maatschappij die nog niet betaald zijn vanaf 1 januari opgenomen in het Budgetplan. Indien die kwijting in inning producent staat, zal deze ook automatisch mee opgenomen worden. Indien de klant deze al aan u heeft betaald, dan moet u ons bijgevolg hierover informeren zodat de kwijting niet opgenomen wordt.


  Opgelet: voor polissen die op dezelfde dag werden opgemaakt als het Budgetplan, neemt u best contact op gezien deze contante kwitanties niet automatisch in het Budgetplan worden opgenomen.

  Bij toevoegen van een nieuwe verzekeringnemer in een bestaand Budgetplan moet u steeds contact opnemen met de maatschappij (via e-mail naar budgetplan@baloise.be) omdat de al geboekte kwitanties nooit automatisch opgenomen worden.

 • 8. Hoe gebeurt de opsplitsing van de kwitantie?

  De jaarpremie zal steeds opgedeeld worden in 12 gelijke delen (of door het aantal maanden dat een periode loopt, bijv. een bijpremie van 4 maanden zal door 4 gedeeld worden). Bij een laattijdige boeking of opmaak van het Budgetplan zal in een eerstkomende maand een verrekening plaatsvinden.

  Voorbeeld: een nieuw Budgetplan wordt opgesteld op 12 februari met aanvang op 1 januari. Hierin wordt de premie van een polis met vervaldag 1 januari t.b.v. 1.200 EUR opgenomen. De eerste opvraging zal gebeuren in maart. Het te verwachten maandbedrag is 100 EUR. In maart wordt bijgevolg 3X100 EUR opgevraagd (deelpremie van januari, februari en maart) en vanaf april: telkens 100 EUR.

 • 9. Hoe wordt een tegoed in uw voordeel verrekend?

  Wij noemen zo'n tegoed een teruggave en verstaan hieronder een verrekening van het niet-verbruikte premiegedeelte.

  Een teruggave op een polis opgenomen in het Budgetplan wordt steeds via dit plan verwerkt. Indien nodig zal een 'verrekening' gebeuren na de opmaak van de bijakte i.g.v. risicovermindering  of risicoverdwijning . 
  Door de opdeling van de jaarpremie in maandelijkse betaalschijven is de premie immers wellicht nog niet betaald voor de resterende periode nà de melding van wijziging of verdwijning.

  Is er nog een - mogelijk onverschuldigd - premiedeel aangerekend  vóór de bijakte is opgemaakt , dan wordt dit tegoed een credit op het klantentegoed. Dat tegoed wordt dan verrekend met de nog openstaande premies van de polissen in het Budgetplan. Op de maandelijkse Overzichtsbrief en dit tot de aanvang van een nieuwe verzekeringsperiode, zal u en onze klant deze verrekening kunnen terugvinden.

  Voorbeeld 1:
  Jaarpremie 1.200 EUR = te verwachten maandbedrag 100 EUR.
  Op 1 juni past men een risicovermindering toe wat resulteert in een 'teruggave' van 300 EUR.
  De opsplitsing van de teruggave gebeurt als volgt: 300 EUR wordt gedeeld door 7 gezien de looptijd van de teruggave die nog 7 maanden telt (van juni t.e.m. december) = maandbedrag is -42,85 EUR.
   In juli worden 2 delen in mindering gebracht: 100 – 2x42,85 (voor de maanden juni & juli) =14,3  EUR. 
  Vanaf augustus bedraagt het nieuwe maandbedrag 57,15 EUR (100 – 42,85 EUR).
   
  Voorbeeld 2:
  Bovenop de teruggave van 300 EUR van voorbeeld 1 komt er een tweede risicovermindering van 90 EUR op 20 oktober. De opsplitsing van de teruggave gebeurt als volgt: 90 wordt gedeeld door 3 gezien de looptijd van de teruggave die nog 3 maanden telt (van oktober tot en met december) = maandbedrag is -30 EUR. 
  Aanbieding van november = 57,15  – (2 x 30) = -2,85 EUR. De aanbieding is negatief en zal op het klantentegoed verrekend worden (met de oudste kwitantie). 
  Het klantentegoed zal worden gebruikt voor andere polissen in het Budgetplan van die titularis (opgelet niet noodzakelijk zelfde klant!).
  Aanbieding van december = 57,15 – 30 = 27,15 EUR. 

  Voorbeeld 3:
  Jaarpremie 1.200 EUR. Het risico valt op 1 april weg. De polis aanpassing wordt uitgevoerd nadat de aanbieding van april naar de bank vertrokken is. In de aanbieding van april, zit nog de deelpremie van deze polis vervat en deze deelpremie zal nadien automatisch verrekend worden door het bedrag op het klantentegoed te zetten.

   

  Opgelet

  Teruggave wordt pas in het Budgetplan  van de volgende maand verwerkt indien de teruggave minimum 5 werkdagen voor de 1e van de maand aangemaakt werd. In de andere gevallen verhuist de verwerking naar een volgende maand.
  Indien er nog wijzigingen aan de polissen uitgevoerd moeten worden (bijv. een vervanging van voertuig werd doorgegeven op 15 januari en de wijziging is nog niet geacteerd bij de eerstvolgende aanbieding) dan is de wijziging uiteraard ook nog niet opgenomen in het Budgetplan. De aanbiedingen blijven ongewijzigd zolang de polis niet is aangepast. Eventueel kunt u contact opnemen met onze dienst Productie om deze wijziging onmiddellijk te laten verwerken.
  In de nieuwe software Cleva kunnen geen kwitanties worden vernietigd => hier boeken we dus altijd een teruggave en boeken wij opnieuw voor de gewijzigde polis! Ook voor het tegenboeken van kwitanties gebeurt geen afboeking maar wordt een teruggavekwitantie opgesteld.

 • 10. Hoe tewerk gaan bij relaties toevoegen of verwijderen? Wat gebeurt er met de kwitanties?

  Opnemen of verwijderen van een relatie in het Budgetplan moet u aanvragen via e-mail naarbudgetplan@baloise.be. 

  Wanneer gevraagd wordt om een relatie te verwijderen, zijn er volgende mogelijkheden:

  Een nieuw Budgetplan moet opgemaakt  worden voor de relatie: u mag het klantnummer van de relatie verwijderen uit het bestaande Budgetplan. Dit wordt ’s nachts verwerkt in de computersystemen. De volgende dag kunt u dan een nieuw Budgetplan opstellen. Kwitanties van deze relatie die al in het vorig Budgetplan waren opgenomen, worden automatisch naar het nieuwe Budgetplan overgedragen.
  Er moet geen nieuw Budgetplan opgemaakt worden: de kwitanties worden automatisch op rechtstreekse inning maatschappij geboekt. Na de eerstvolgende opvraging wordt de relatie door onze binnendienst manueel verwijderd uit het Budgetplan.

  Wanneer, in een Budgetplan dat polissen bevat van een koppel, al dan niet getrouwd, en deze personen uit elkaar gaan, dan moeten volgende acties genomen worden:

  één relatie wordt uit het bestaande Budgetplan gehaald;
  de volgende dag kunt u voor die relatie een nieuw Budgetplan aanmaken;
  kwitanties van deze relatie die al in het vorig Budgetplan waren opgenomen, worden automatisch naar het nieuwe Budgetplan overgedragen;
  vanaf de volgende maand loopt alles correct voor beide partijen.


  Indien bij het uit elkaar gaan van een koppel het Budgetplan is stopgezet wegens niet betalingen, dan zijn volgende scenario’s mogelijk:

  ofwel worden de achterstallige premies nog binnen dezelfde maand betaald en wordt het Budgetplan terug in kracht hersteld. Eén relatie wordt uit het bestaande budgetplan verwijderd en de volgende dag wordt een bijkomend budgetplan opgemaakt, met automatische overdracht van de kwitanties; ofwel betaalt men na de lopende maand en dan moet het bestaande Budgetplan eerst afgevoerd worden. Dan kunnen nieuwe Budgetplannen voor ieder van de ex-partners opgesteld worden en loopt alles weer correct vanaf de volgende maand;
  ofwel blijven de premies onbetaald en worden deze via de klassieke inningsmethode opgevraagd: inning maatschappij, herinneringsbrief en procedure betwiste zaken.

 • 11. Hoe komt het dat het bedrag van de aanbieding wijzigt?

  Indien er wijzigingen aan de polis worden aangebracht met verhoging of verlaging van de premie, dan wijzigt eveneens het bedrag van de aanbieding. Zo bijvoorbeeld op de hoofdvervaldag wegens een nieuwe index of een nieuwe bonusmalus-graad.

  Het bedrag wijzigt ook wanneer de titularis de vorige maand niet heeft betaald of niet het juiste bedrag heeft betaald.
  Het bedrag kan eveneens wijzigen door toevoegen of verwijderen van een polis.
  De titularis en u ontvangen steeds een nieuwe Overzichtsbrief van zodra het bedrag verandert, tenzij het  een particuliere klant betreft en het verschil minder dan 1 EUR bedraagt.

 • 12. Hoe zet de titularis of wij een Budgetplan stop?

  Door ons een opzegging van het Budgetplan te bezorgen. Deze opzegging moet schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via budgetplan@baloise.be gebeuren door de titularis. Het budgetplan wordt beëindigd op de laatste dag van de kalendermaand volgend op deze waarin de stopzetting werd uitgevoerd.

  Door herroeping van de domiciliëringsopdracht door de titularis. Het Budgetplan eindigt op de laatste dag van de maand waarin de herroeping door Baloise Insurance werd ontvangen.

  Wij kunnen het Budgetplan zonder formaliteiten beëindigen van zodra niet meer voldaan is aan de voorwaarden van het Budgetplan. In alle andere gevallen kunnen wij het Budgetplan opzeggen door het verzenden van een brief aan het ons laatst gekend adres van de titularis van het Budgetplan.

 • 13. Een Budgetplan wordt stopgezet. Hoe werkt het systeem van uitbetaling van tegoeden?

  Na stopzetting van een Budgetplan kan er een resterend tegoed zijn voor de titularis.

  Deze bedragen worden meegedeeld op het einde van elke maand. 
  Indien er geen andere openstaande kwijtingen meer zijn dan kan het tegoed uitbetaald worden op het rekeningnummer van de titularis. Het is mogelijk dat wij niet over dit rekeningnummer beschikken, daarom kan het zijn dat u per brief gevraagd wordt ons het nummer expliciet over te maken.

 • 14. Refund

  Indien de titularis niet akkoord gaat met het bedrag dat per domiciliëring van zijn rekening is gegaan, kan hij gebruik maken van zijn REFUND-recht. Enkel door ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, kunnen wij hier correct en tijdig op reageren. Zonder actie, zal het teruggetrokken bedrag de maand erop bijkomend op zijn aanbieding verschijnen en dus mee opgevraagd worden.

 • 15. Ik heb nog een vraag over het Budgetplan: waar kan ik hiermee terecht?

  Bij voorkeur per e-mail via budgetplan@baloise.be of telefonisch op 03 247 53 90.

 • 16. Hoe verwerken wij een afrekening van een polis in een Budgetplan?

  Jaarlijks maken wij een eindafrekening, dan verrekenen wij de bedragen die uw klant maandelijks betaalde met het werkelijk verschuldigde bedrag.

  Is het totaal van de bedragen die uw klant maandelijks betaalde kleiner dan het werkelijk verschuldigde bedrag, dan vragen wij hem eenmalig bij te betalen.

  In onderstaand voorbeeld leggen wij uit wanneer uw klant eenmalig een hoger bedrag moet betalen dan de gebruikelijke maandelijkse betaling omdat de som van alle maandelijkse betalingen lager ligt dan het werkelijk verschuldigde bedrag n.a.v. de afrekening.
  Voorbeeld 

  Is het totaal van de bedragen die uw klant maandelijks betaalde hoger dan het werkelijk verschuldigde bedrag? Dan is hij voor een aantal maanden vrijgesteld van betaling, tot het door ons verschuldigde bedrag is vereffend. Wij betalen het verschil niet meer uit, zoals dat vroeger wel het geval was.

  In onderstaand voorbeeld tonen wij het scenario waarbij uw klant recht heeft op een teruggave omdat de som van de maandelijkse betalingen hoger ligt dan het werkelijk verschuldigde bedrag n.a.v. de afrekening. Uw klant hoeft een aantal maanden niets te betalen tot het saldo opgebruikt is. 
  Voorbeeld