Reglement wedstrijd vip-busje Baloise Belgium Tour 2016

 1. Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelancemedewerkers van Baloise Insurance en verbonden maatschappijen alsook hun familieleden die op hetzelfde adres wonen of personeelsleden van bedrijven die meewerken aan onderhavige wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
 2. De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden, evenals elke beslissing die Baloise Insurance in dit verband neemt. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen en maakt kans op slechts één prijs. Per fysisch adres kan slechts één persoon winnen.
 3. Deze wedstrijd wordt aangekondigd via een advertentie in de Zondag/7 Dimanche, op www.baloisebelgiumtour.be, Facebook en www.baloise.be. Via deze laatstgenoemde website kunt u het wedstrijdreglement raadplegen.
 4. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
 5. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door via www.baloise.be het wedstrijdspel te spelen en het wedstrijdformulier volledig in te vullen.
 6. De wedstrijd start op vrijdag 13 mei 2016 en loopt tot en met zondag 22 mei 2016.
 7. De te winnen prijs is 3 duoplaatsen in het vip-busje tijdens de Baloise Belgium Tour op vrijdag 27 mei 2016 (Knokke – Herzele), waarvan één duo mag mee op de foto met de winnaar van de Baloise Insurance-puntentrui.
 8. Dit is een wedstrijd van Baloise Insurance toegestaan door Golazo, de organisatie van de Baloise Belgium Tour.
 9. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. De prijs kan niet worden doorgestort, doorverkocht via een portaalsite of ander kanaal. De prijzen kunnen niet omgeruild worden. Bovendien behoudt Baloise Insurance zich het recht voor, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, de prijzen door andere prijzen van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 10. Baloise Insurance neemt contact op met de winnaar via het door hem opgegeven e-mailadres of gsm-nummer en brengt hem persoonlijk op de hoogte van de gewonnen prijs en van de wijze waarop deze overhandigd zal worden.
 11. Baloise Insurance kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook, noch voor de kwaliteit van de prijzen of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning, de installatie of het gebruik van de prijs.
 12. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van Baloise Insurance ook. De aanduiding van de winnaars is definitief.
 13. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve e-mailadressen, ...) behoudt Baloise Insurance zich het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Elke poging tot vals spelen wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen. 
  Baloise Insurance kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van of vermoeden van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 
 14. Baloise Insurance behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 15. De persoonsgegevens die Baloise Insurance verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 16. Geschillen in het kader van deze wedstrijd behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Het Belgisch recht is toepasselijk.
 17. Wanneer Baloise Insurance de wedstrijd beslist te annuleren wegens overmacht of wegens omstandigheden buiten de wil van Baloise Insurance om, kan Baloise Insurance in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze beslissing. Baloise Insurance kan verder niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen, van welke aard dan ook. Baloise Insurance behoudt zich het recht om deze wedstrijd stop te zetten zonder dat daarvoor een voorafgaande kennisgeving vereist is.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11 info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.