Wedstrijdreglement Fietsbijstand

 1. Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelancemedewerkers van Baloise Insurance en verbonden maatschappijen alsook hun familieleden die op hetzelfde adres wonen of personeelsleden van bedrijven die meewerken aan deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
 2. De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden, evenals elke beslissing die Baloise Insurance in dit verband neemt. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen en maakt kans op slechts één prijs. Per fysiek adres kan slechts één persoon winnen.
 3. Deze wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook. Op www.baloise.be kunt u het wedstrijdreglement raadplegen.
 4. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door op Facebook de gevraagde fietservaring te delen en het opgegeven aantal vrienden te taggen.
 5. Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 1 april 2018 tot en met 21 april 2018. Er zijn drie wedstrijdweken:
  • vanaf zondag 1 april 2018 tot en met zaterdag 7 april 2018,
  • vanaf zondag 8 april 2018 tot en met zaterdag 14 april 2018,
  • vanaf zondag 15 april 2018 tot en met zaterdag 21 april 2018.
 6. Baloise Insurance geeft wekelijks deze prijzen weg: 1 GoPro-camera ter waarde van 220 euro en 5 powerbanks ter waarde van 20 euro. De winnaars zijn de 18 deelnemers die hun verhaal met ons delen.
 7. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. De prijs kan niet worden doorgestort, doorverkocht via een portaalsite of ander kanaal. De prijzen kunnen niet worden omgeruild. Bovendien behoudt Baloise Insurance zich het recht voor, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, de prijzen door andere prijzen van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 8. Baloise Insurance neemt contact op met de winnaar via het Facebookaccount waarmee hij heeft deelgenomen. Hij wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs en van de wijze waarop deze overhandigd zal worden.
 9. Baloise Insurance kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook, noch voor de kwaliteit van de prijzen of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning, de installatie of het gebruik van de prijs.
 10. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting van Baloise Insurance ook. De aanduiding van de winnaars is definitief.
 11. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve e-mailadressen, ...) behoudt Baloise Insurance zich het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Elke poging tot valsspelen wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal worden getroffen  ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen. Baloise Insurance kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van  vermoeden van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 
 12. Baloise Insurance behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. De persoonsgegevens die Baloise Insurance verzamelt over de deelnemers n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door deelname geeft de deelnemer zijn toestemming voor het gebruik van zijn/haar gegevens voor deze wedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 14. Geschillen in het kader van deze wedstrijd behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Het Belgisch recht is toepasselijk.
 15. Wanneer Baloise Insurance de wedstrijd beslist te annuleren wegens overmacht of wegens omstandigheden buiten de wil van Baloise Insurance om, kan Baloise Insurance in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing. Baloise Insurance kan verder niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen, van welke aard dan ook. Baloise Insurance behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd stop te zetten zonder dat daarvoor een voorafgaande kennisgeving vereist is.