Sparen in alle vrijheid

Vrij sparen l Junior Plan

Junior Plan

Dit is een multi-optionele individuele levensverzekering (combinatie van tak21 en tak23) naar Belgisch recht die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden genomen.

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Je kiest de verhouding die voor jou het meest geschikt is tussen het vaste rendement van de tak21-verzekeringsrekening en het mogelijk hogere rendement van een of meer tak23-beleggingsfondsen, dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Die keuze gebeurt best na het lezen van alle documenten onderaan deze pagina, na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met de concrete financiële context van je (klein)kind en jouw financiële situatie, kennis, ervaring en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Onze aanbeveling is om dit product 10 jaar te houden.  

Duur

Junior Plan moet vóór de 15e verjaardag van het verzekerde kind beginnen en loopt tot de eerste maandvervaldag na zijn 25e verjaardag; de maximale eindleeftijd voor de verzekeringnemer(s) is 80 jaar.

Minimaal 600 EUR per jaar

De minimale jaarlijkse storting bedraagt 600 EUR (inclusief premietaksen en kosten). Bijkomende stortingen van minimaal 50 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk.

Indien meerdere polissen Junior Plan binnen één gezin lopen, kan de minimale jaarlijkse storting per Junior Plan verlaagd worden naar 300 EUR, maar samen nooit minder dan 600 EUR.

Rendement

Tak21-verzekeringsrekeningen

Het rendement bestaat uit een vaste interestvoet, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

 • Tak21-rekening
  De interestvoet op de storting min de kosten, is 0,19 %.
  (vanaf 19/10/2020)
   
 • Tak21-rekening 0 %
  Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise Insurance voor jou flexibeler investeren.
 • Een eventuele winstdeling
  Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise Insurance, op discretionaire wijze en in functie van de resultaten en de economische toestand, of en welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.
   
 • Terugbetaling van het kapitaal
  Beide tak21-verzekeringsrekeningen geven recht op de terugbetaling van het kapitaal door Baloise Insurance. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden.
  Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
  Het effect van deze kosten vind je in het Essentiële-informatiedocument.
  EID-fiche Junior Plan en de bijlage van de EID-fiche Junior Plan
   
 • Het Essentiële-informatiedocument bevat daarnaast enkele prestatiescenario’s die tonen hoeveel geld je zou kunnen terugkrijgen in de komende jaren als je een bepaald bedrag belegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op jouw belegging. Zo kan je dit product vergelijken met de scenario's van andere producten. 
   

Tak23-fondsen

Het rendement is afhankelijk van de tak23-fondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie. Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert. Het effect van die kosten vind je in het Essentiële-informatiedocument.
EID-fiche Junior Plan en de bijlage van de EID-fiche Junior Plan

Het Essentiële-informatiedocument bevat daarnaast enkele prestatiescenario’s die tonen hoeveel geld je zou kunnen terugkrijgen in de komende jaren als je een bepaald bedrag belegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op jouw belegging. Zo kan je dit product vergelijken met de scenario's van andere producten. 

Zo heb je, in functie van je persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit maximaal 2 tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen.

naar de pagina beleggingsfondsen

Meer informatie over de beleggingsopties van het tak23-luik vind je in de bijlage van de EID-fiche Junior Plan.

Een overzicht van onze beleggingsfondsen en een link naar de koerswaarde (NIW – nettoinventariswaarde) van elk fonds vind je op de pagina Beleggingsfondsen.

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise Insurance niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van jouw belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak 23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Als Baloise Insurance failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Garantiefonds voor financiële diensten

Voor het tak21-luik kom je in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het Garantiefonds wanneer wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen of failliet gaan. Deze tussenkomst is gelijk aan de afkoopwaarde, verminderd met de belastingen en beperkt tot 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie vind je op www.garantiefonds.belgium.be/nl

Kosten

Instapkosten

Max. 3 % op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract

• tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand (0,18 % per jaar) op je spaargeld (of ‘reserve’)

• tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis, maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstapkosten tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,5 % op het overstapbedrag.

Overstapkosten tussen tak21-verzekeringsrekeningen of van tak21 naar tak23

Uit tak21-verzekeringsrekeningen:

• 1e overstap per kalenderjaar: gratis ten belope van max. 15 % van de reserve in tak21 op het ogenblik van de overstap; op het gedeelte boven 15 % worden de afkoopkosten toegepast.

• vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: de afkoopkosten op het overstapbedrag.

 Uit Tak21-rekening 0 %: de laatste 5 jaar gratis overstap naar de Tak21-rekening

Afkoopkosten

• Afkoop voor de einddatum: 5 % op het afgekochte bedrag.

• Afkoop tijdens de laatste 5 jaar voor de einddatum: de afkoopkost daalt met 1 % per jaar.

Geen afkoopkosten:

• als het verzekerde kind ouder is dan 18 jaar en de polis al 5 jaar heeft gelopen

• in geval van overlijden van het verzekerde kind

De minimale afkoopkost bedraagt 153,67 EUR (index 01/10/2022 -01/01/2023). Gebeurt de afkoop enkel in tak23, dan is dit bedrag beperkt tot 5 % van de inventariswaarde van het afgekochte gedeelte.

Meer informatie over de kosten vind je in de EID-fiche en in de bijlage van de EID-fiche.

Taksen en fiscaliteit

Premietaks

2 % op de premie en op elke bijstorting

Fiscaal regime

Junior Plan komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering

Taxatie uitkering tak21

Roerende voorheffing is verschuldigd tijdens de eerste 8 jaar na de activering van een tak21-verzekeringsrekening:

• bij uitkering van een bedrag in tak21

• bij overstap van tak21 naar tak23

De roerende voorheffing bedraagt 30 %, toegepast op een rendement gerekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75 %.

Taxatie uitkering tak23-fondsen

De uitkeringen worden niet belast.

Erfbelasting (successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Meer informatie over Junior Plan?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Bekijk vóór het onderschrijven van een polis eerst de EID-fiche Junior Plan en de bijlage van de EID-fiche Junior Plan, de Algemene Voorwaarden, de Technische fiche Gewaarborgde interestvoeten en het Beheerreglement Tak23-fondsen om je grondig te informeren.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.