FR
NL
FR
NL
Professioneel Wet Verwilghen
Wet Verwilghen
Individuele verderzetting van hospitalisatie of arbeidsongeschiktheid / gewaarborgd inkomen

Wanneer je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering(en) verliest/verliezen, heeft hij onder bepaalde voorwaarden het recht om de ziekteverzekering(en) zonder medische formaliteiten en zonder nieuwe wachttijden individueel verder te zetten bij Baloise. 
Een basisvoorwaarde is dat men 2 jaar aangesloten is.

Met beroepsgebonden ziekteverzekeringen bedoelt men de verzekeringen Hospitalisatie en Arbeidsongeschiktheid (of Gewaarborgd inkomen).

Bij de berekening van de premie van die individuele voortzetting(en) wordt rekening gehouden met:

• de leeftijd van je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) op het ogenblik van de individuele voortzetting(en);

• het risicoprofiel (uitsluitingen en bijpremies) van je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) op het ogenblik van de aansluiting tot die ziekteverzekering(en).

Die herberekening van de premie kan een gevoelige verhoging van die premie met zich meebrengen. Hoe hoger de bereikte leeftijd, hoe hoger immers de premie.

Om dat te vermijden, introduceerde de wet Verwilghen het concept van de voorfinanciering van de individuele voortzetting. Dat houdt in dat je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) over de mogelijkheid beschikt om tijdens zijn/hun aansluiting bij de ziekteverzekering(en) een bijkomende individuele premie te betalen.

De betaling van de bijkomende individuele premie, mits hij jaar na jaar ononderbroken wordt betaald, heeft tot gevolg dat de premie van de individuele voortzetting(en) berekend wordt aan de hand van de leeftijd waarop je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) die bijkomende individuele premie is beginnen te betalen.

De betaling van die bijkomende individuele premie is geheel vrijblijvend. Je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider (en eventueel zijn/hun gezinsleden) beslist zelf wanneer hij/zij die bijkomende individuele premie op individuele basis begint te betalen.

Informeer je werknemers: te volgen procedure

Om je werknemers en/of zelfstandige bedrijfsleiders van dat recht op de hoogte te brengen, voerde de wet Verwilghen een informatieplicht voor jou in.

De informatie over het recht op de voorfinanciering van de individuele voortzetting van de ziekteverzekering(en) moet je onmiddellijk bezorgen aan:

• alle aangesloten werknemers en/of zelfstandige bedrijfsleiders bij de beroepsgebonden ziekteverzekering(en);

• elke nieuwe werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider die aansluit bij de beroepsgebonden ziekteverzekering(en).

Om je bij de praktische invulling van je informatieverplichting bij te staan, hebben wij een informatiedocument ‘Recht op voorfinanciering’ ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je werknemers en/of zelfstandige bedrijfsleiders te informeren.

De wet Verwilghen bepaalt niet hoe je die informatie aan je werknemers en/of zelfstandige bedrijfsleiders moet bezorgen.

Voor de informatieplicht over de voorfinanciering kan een algemene communicatie volstaan (een vermelding op het intranet, een vermelding op de ondernemingsraad met aanplakking of een bijlage aan de arbeidsovereenkomst). Uiteraard kan dat ook op individuele basis gebeuren. In beide gevallen kun je de tekst van het informatiedocument ‘Recht op voorfinanciering’ gebruiken.

Sanctie bij de niet-naleving van de procedure

Indien je hebt nagelaten die informatie te bezorgen aan je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider, ben je als vennootschap–werkgever het verschil verschuldigd tussen:

• enerzijds de premie die berekend wordt op basis van de leeftijd van je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider die bereikt is op het ogenblik van de uitoefening van het recht op de individuele voortzetting(en);

• anderzijds de premie op basis van de leeftijd van je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider op het ogenblik van zijn/hun aansluiting bij de ziekteverzekering(en).

De premie van de individuele voortzetting die in dat geval aangerekend wordt aan je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider wordt berekend op basis van de leeftijd van jeJewerknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider op het ogenblik van zijn aansluiting bij de ziekteverzekering(en).

U hebt de bewijslast inzake het bezorgen van die informatie aan je werknemer en/of zelfstandige bedrijfsleider.

Bemerking

De wet Verwilghen legt specifieke vereisten voor dergelijke producten van voorfinanciering op, maar verplicht noch Baloise, noch jou om zo’n product aan te bieden. Baloise beschikt momenteel niet over een product dat beantwoordt aan die vereisten. Zodra Baloise over een dergelijk product beschikt, zal zij je hierover vanzelfsprekend informeren.

Wenst/wensen je werknemer(s) en/of zelfstandige bedrijfsleider(s) en eventueel zijn/hun gezinsleden) toch zo’n product te onderschrijven, dan kan/kunnen hij/zij steeds contact opnemen met zijn/hun bemiddelaar.

Je werknemer gaat uit dienst

In dat geval kan hij ervoor kiezen om binnen 30 dagen de beroepsgebonden ziekteverzekering op individuele basis verder te zetten.

De documenten hiervoor, vind je hier