Wedstrijdreglement: Wedstrijd Doccle

Artikel 1: Inleiding 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: 

Baloise Insurance
City Link
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen

Onderstaand reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op wedstrijden die Baloise Insurance organiseert. Bijkomende richtlijnen, mededelingen en/of publicaties op de wedstrijdpagina vormen onderdeel van het wedstrijdreglement en worden per wedstrijd bepaald.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

De wedstrijd vindt vier keer plaats tussen 01/03/2020 en 28/02/2021:

  • 01/03/2020 tot 31/05/2020
  • 01/06/2020 tot 31/08/2020
  • 1/09/2020 tot 30/11/2020
  • 01/12/2020 tot 28/02/2021

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer minstens 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van zijn ouders of voogd om deel te nemen.

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Baloise Insurance. De deelnemer moet Baloise Insurance minstens één keer toevoegen binnen zijn/haar account op Doccle én de schiftingsvraag zo juist mogelijk beantwoorden. De deelnemer stuurt zijn antwoord in via de webpagina www.baloise.be/wedstrijd

Artikel 3: Uitsluiting 

Mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:

  • zij die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de wedstrijd;
  • personeelsleden van Doccle of Baloise Insurance;
  • elke persoon of groep die een inbreuk pleegt op een van de deelnemingsvoorwaarden (zie artikel 2);
  • elke persoon of groep die misbruik pleegt of misleidend of te kwader trouw deelneemt aan de wedstrijd. 

Baloise Insurance kan te allen tijde deze categorieën van personen uitsluiten van deelname aan de wedstrijd. 

Artikel 4: Aanvaarding van het reglement 

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement in, zonder enig voorbehoud met volledige aanvaarding van dit reglement en elke beslissing die Baloise Insurance neemt om het goede verloop van deze wedstrijd te garanderen. 

Artikel 5: Privacy

De naam en het e-mailadres van de deelnemers zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, noch voor enige andere verwerking. Deze hebben louter tot doel contact te kunnen opnemen met de deelnemer voor meer informatie over het ingestuurde idee en om de deelnemer die wint te kunnen informeren. 

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Artikel 6: Verloop wedstrijd 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer Baloise Insurance minstens één keer toevoegen binnen zijn/haar account op Doccle én de schiftingsvraag zo juist mogelijk beantwoorden. De deelnemers van de wedstrijd vinden de schiftingsvraag op de webpagina www.baloise.be/wedstrijd.

Het antwoord op de schiftingsvraag moet op deze webpagina ingestuurd worden.

De winnaar is de persoon die binnen de looptijd van de wedstrijd Baloise Insurance toegevoegd heeft op Doccle en het juiste antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag. Als niemand een correct antwoord heeft gegeven wordt de persoon geselecteerd wiens antwoord het dichtste bij het juiste antwoord aansluit. Als we het juiste antwoord meer dan één keer ontvangen, dan wordt de persoon die ons als eerste het antwoord bezorgde geselecteerd.

Er is slechts één winnaar.

De winnaar wordt op de einddatum van elke wedstrijdperiode geselecteerd. De winnaar wordt hierover via e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 7: Prijzen

Elke deelnemer die de wedstrijd volledig doorloopt maakt kans op één iPhone XR. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald, worden geruild tegen een andere prijs of worden overgedragen aan iemand anders. 

Aan de deelname aan de wedstrijd is geen enkele aankoopverplichting van een product of dienst verbonden.

Artikel 8: Uitzonderlijke omstandigheden 

Baloise Insurance behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken als de omstandigheden dit vereisen. Baloise Insurance kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en fraude

Baloise Insurance kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen, geleden nadeel of schade die niet aan haar te wijten zijn. Baloise Insurance kan ook onder geen enkel beding aangesproken worden door de deelnemers voor enige onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak ervan, behoudens in het geval van opzet of zware fout van Baloise Insurance.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Baloise Insurance beperkt tot een bedrag van 100 euro per schadegeval. 

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Als Doccle fraude vaststelt, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 2.500 euro, onder voorbehoud van een bewezen groter geleden schade.

Artikel 10: Klachten en geschillen

Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen 7 werkdagen na de feiten naar Baloise Insurance. Klachten kunnen verstuurd worden per post of via e-mail naar communicatie@baloise.be.

In geen enkel geval zullen de klachten mondeling behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 – Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.