Privacy

Beginselen

Als verzekeraar verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en onze partners. Wij waarderen dat jij ons je vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy.

Persoonsgegevens verwerken betekent: verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, meedelen of wissen van gegevens.

Onze werknemers volgen regelmatig opleidingen over gegevensbescherming en moeten specifieke geheimhoudingsverplichtingen naleven. Bovendien waken wij er voortdurend over dat wij aan alle voorschriften over gegevensbescherming voldoen.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Gegevens die wij van jou kregen

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van jou kregen, verwerken zoals:

  • persoonsinformatie (zoals je naam en geboortedatum)
  • contactgegevens (zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals je rekeningnummer)
  • gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie van specifieke producten te berekenen (zoals de nummerplaat van een voertuig, de kilometerstand en uitgesloten risico’s)
  • informatie over eerdere verzekeringen (zoals een eerdere verzekeraar, inclusief schadelast)
  • gegevens over je gezins- en financiële situatie (zoals het aantal mensen in hetzelfde huishouden)
  • gegevens over je gezondheid met je toestemming
  • gegevens over je gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld)

1.2. Gegevens die wij van derden kregen

Wij kunnen informatie krijgen van derden (zoals overheden, eerdere verzekeraars en herverzekeraars).

Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen.

1.3. Doeleinden van de gegevensverwerking

1.3.1. Beperkt tot specifieke doeleinden

Wij gebruiken je gegevens voor de doeleinden die we je hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn.

1.3.2. Verwerking om polissen en schadegevallen te behandelen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken je gegevens wanneer dat nodig is om:

- de klantenrelatie te beheren
- een klantenprofiel op te maken
- diensten te verlenen
- risico’s te meten
- schadegevallen te behandelen
- facturen op te maken
- vragen te beantwoorden
- technische ondersteuning te bieden

1.3.3. Verwerking om producten te verbeteren

Wij verzamelen, bewaren en verwerken je gegevens om onze bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

1.3.4. Verwerking om de wet na te leven

Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven (zoals voor onderzoeken naar witwaspraktijken en de internationale uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied).

1.3.5. Verwerking om fraude te voorkomen

Wij verwerken je persoonsgegevens ook om misbruik en verzekeringsfraude te voorkomen.

1.3.6. Verwerking voor marketingdoeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten en diensten op maat van je persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen.

1.4. Doorgeven van je gegevens aan andere bedrijven van de Baloise Group

Om je optimaal te kunnen verzekeren, kunnen we je gegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen de Baloise Group, bijvoorbeeld om risico's te beoordelen of om te zoeken naar oplossingen voor herverzekering.

Voor de waarborg Rechtsbijstand geven wij je gegevens door aan Euromex nv die verzekeraar is van die waarborg. Het actueel privacybeleid van Euromex nv vind je op www.euromex.be.

1.5. Uitwisseling van gegevens met derden

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, socialezekerheidsinstellingen en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval (zoals gegevens van eerdere verzekeraars over de schadehistoriek of gegevens verkregen door dataverrijking).

1.6. Doorgeven van gegevens aan andere derden

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om je gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen).

Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden of onbetaalde premies in te vorderen, kunnen wij hun je gegevens bezorgen.

1.7. Externe dienstverleners in binnen- en buitenland

Externe dienstverleners, hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: experten, schaderegelingsbureaus in het buitenland, advocaten.

Die dienstverleners zijn contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben vastgelegd na te leven.

Aan dienstverleners buiten de EU leggen wij zo nodig verplichtingen op die de Europese Commissie heeft ingevoerd om je een passende bescherming te garanderen.

1.8. Je rechten ten aanzien van je gegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je ons een brief schrijven met een kopie van je identiteitskaart.

Je kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.

Je kunt ook vragen om je gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om je gegevens te bewaren.

Je mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van je gegevens te beperken.

Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kun je die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van je eerdere toestemming.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op je toestemming of op een overeenkomst, mag je jouw gegevens bij Baloise Insurance opvragen op een draagbaar formaat.

Je kunt ons laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.


1.9. Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens slechts voor zolang dat nodig is.

1.10. Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Ons privacybeleid wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie.

 

2. Sectorspecifieke gegevensverwerking

In de sectoren levens-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen moeten wij, met je toestemming, bepaalde soorten van persoonsgegevens over jou verwerken (zoals gezondheidsgegevens).

Die informatie wordt met je toestemming gebruikt om het verzekeringsrisico te beoordelen voordat we de verzekeringspolis sluiten, om de contractuele verplichtingen uit te voeren en om schadegevallen te regelen.

De dienstverleners met wie wij werken, zijn contractueel verplicht om de voorschriften over gegevensbescherming, de geheimhoudingsplicht en de gegevensbeveiliging na te leven.

3. Gegevensbeveiliging

3.1. Geheimhouding

Wij behandelen je gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling of je IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.

3.2. Risico’s van het internet

Wanneer je gegevens verzendt via het internet, doe je dat op eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen.

We nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat je gebruikt. Je moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen.

3.3. Blokkering van de toegang

Wanneer wij veiligheidsrisico’s vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot onze websites te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot de veiligheidsrisico’s verdwenen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die worden veroorzaakt door de onderbreking of blokkering van de toegang.

__________________________________________________________________________

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kun je terecht bij onze Data Protection Officer.

privacy@baloise.be

Baloise Insurance
Data Protection Officer
City Link
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen