FR NL
Disclaimer

De website www.baloise.be vormt de aanwezigheid op het Internet van Baloise Belgium nv. Baloise is de commerciële naam van Baloise Belgium. De website wordt beheerd door Baloise en de inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid
Bij het ontwerpen en beheren van haar websites neemt Baloise de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking.

De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Baloise geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan zij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen. 
Baloise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot haar websites of individuele elementen van haar websites, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken). 

Verder behoudt Baloise zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de websites op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn.

Baloise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

Baloise doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op haar websites correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin zijn noch Baloise, noch haar contractpartners, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzicht van derden) inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. 

Noch Baloise noch haar contractpartners aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie. 

De producten en diensten die op de Baloise website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen, of om een verzekeringspolis te nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt Baloise zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder dat enige reden vermeld hoeft te worden.

Gelinkte websites

De Baloise website bevat links naar andere internetsites. Baloise heeft deze websites niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikers activeren op elk moment die links op hun eigen risico.

Vatbaar voor wijziging

Baloise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

Auteursrecht

Alle elementen op de Baloise website zijn door auteursrecht beschermd en behoren uitsluitend aan Baloise toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, opgeslagen en opgemaakt voor uitsluitend privé-gebruik.

Indien elementen geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden in gelijk welke vorm, elektronisch of schriftelijk, dient Baloise uitdrukkelijk als bron vermeld te worden. Tekens van auteursrecht, merknamen en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd worden. 
Wanneer software of andere gegevens van/op de Baloise website opgeslagen of gekopieerd worden, wordt geacht dat de respectieve gebruiksvoorwaarden aanvaard zijn. 

Gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending via elektronische of andere middelen, wijziging, het linken of het gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Baloise. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Baloise website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Personen gevestigd in de Verenigde Staten

De aangeboden verzekeringen hebben geen betrekking op natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, inclusief Green Card Holders en personen die gedurende een langere periode in de VS verblijven.

De aangeboden financiële diensten hebben geen betrekking op de US Residents noch op de US-personen volgens de Amerikaanse effectenwetten.

© 2013 Baloise Belgium nv
Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities over gegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan. De producten en diensten die op deze website aangeboden worden, zijn alleen bestemd voor personen die woonachtig zijn in België.