Bedrijf

Alle bouwplaatsrisico's

Bescherming van jouw werf

Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)

Ben je bouwheer en laat je een woning, appartement- of kantoorgebouw bouwen of verbouwen door aannemers? Of ben je zelf een aannemer? Dan weet je dat er wel eens iets kan mislopen tijdens de werken zoals een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de bouwplaats, schade aan een aanpalend gebouw, … Loopt er plots en onvoorzien iets fout op de bouwplaats, dan ben je ertegen verzekerd met de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s, of kortweg ABR.

Iedereen verzekerd

Omwille van een groot aantal partijen is het soms moeilijk de aansprakelijke te vinden. Een ABR-verzekering zal tussenkomst verlenen zonder op zoek te gaan naar de aansprakelijke. Er is immers 1 verzekering voor de hele werf en de volledige duur van de werken. Eens vastgesteld dat het om een gedekt schadegeval gaat, kan de regeling snel gebeuren.

Onder verzekerden verstaan we alle bouwpartners die zich voor hun activiteiten op de verzekerde werf bevinden: de bouwheer, de hoofd- en onderaannemers, de architecten, de raadgevende ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en stu­diebureaus, de leveranciers, …

We raden wel aan dat de bouwheer de verzekering zelf afsluit. Zo is hij er zeker van dat de verzekering volledig in overeenstemming is met het te bouwen gebouw, de premie tijdig en correct betaald is en alle partijen effectief verzekerd zijn.

Wat is verzekerd met ABR?

Jouw voordelen?

Een ABR-verzekering kan afgesloten worden voor verschillende soorten werken: nieuwbouw, aanbouw, verbouwingen.

Basiswaarborgen

Afdeling 1 – Zaakverzekeringen (materiële schade en diefstal)
De ABR-verzekering is een ‘alle risico’s-verzekering’. Elke materiële schade en diefstal is gedekt, behalve wat expliciet wordt uitgesloten.
De verzekerde goederen zijn onder andere de bouwwerken, inclusief de bouwmaterialen en -elementen die erin verwerkt worden, en de uitrustingen (machines, toestellen en installaties).

Aansprakelijkheidsverzekering (Afdeling 2)
Afdeling 2 waarborgt elke mogelijke schade aan derden veroorzaakt door de werken. Het gaat om de aansprakelijkheid waarbij de verzekerden in fout zijn, de zogenaamde foutaansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid van de verzekerden waarbij die niet in fout zijn, beter bekend als de foutloze aansprakelijkheid.

Uitbreidingen

Om de polis nog meer aan jouw noden en wensen aan te passen, kun je ervoor kiezen uitbreidingen mee op te nemen in de Bijzondere Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

De belangrijkste algemene uitsluitingen binnen deze polis:

 • opzettelijke schade door een verzekerde;

 • voorzienbare schade;

 • schade door oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;

 • beschadigingen door het niet-naleven van de regels van de kunst.

De belangrijkste uitsluitingen eigen aan afdeling 1:

 • schade aan het materieel, de bouwplaatsuitrustingen en werftoestellen door een breuk, defect of elektrische en/of mechanische storing;

 • schade of verliezen van of aan documenten of waarden;

 • schade of verliezen veroorzaakt door de slijtage, de vermoeiing van materialen, de progressieve beschadiging of aantasting, het onvoldoende gebruik en de veroudering.

 • gebruiksderving, vaste algemene kosten, winstderving, genotsderving, esthetische of technische waardevermindering, onvoldoende prestaties, verlies van klanten, contractuele boeten, strafsommen voor laattijdige voltooiing van het verzekerde werk en alle onstoffelijke schade van om het even welke aard.

De belangrijkste uitsluitingen eigen aan afdeling 2:

 • de lichamelijke schade van de aangestelden van de verzekerden, voor zover hun vergoeding geregeld is door de wetgeving betreffende de vergoeding van arbeidsongevallen of door elke andere algemene of bijzondere wetgeving met hetzelfde voorwerp;

 • onstoffelijke schade geleden door de bouwheer;

 • de gevolgen van iedere onderbreking of vertraging in de uitvoering van de verzekerde werken

Jij kiest zelf wanneer je verzekerd bent

De dekking loopt vanaf de aanvang van de werken. Ook na de voorlopige oplevering blijft u de dekkingen van de verzekering ABR genieten.

Tijdens de onderhoudstermijn ben je verzekerd voor materiële beschadigingen aan de opgerichte verzekerde goederen die zich voordoen tijdens de onderhoudsperiode, ten gevolge van de werken door de verzekerden waartoe ze na de voorlopige oplevering door hun aannemingscontract verplicht zijn.

Bijv. de onderaannemer werkt na uw intrek de badkamer nog verder af en beschadigt hierbij de vloer.

Je geniet bovendien ook dekking voor materiële schade aan de opgerichte verzekerde goederen vastgesteld na de voorlopige oplevering, veroorzaakt tijdens de bouw-, montage-, en testtermijn.

Bijv. een maand na uw intrek stelt u een beschadiging aan het gebouw vast dat is ontstaan tijdens het optrekken van het gebouw.

Meer informatie over de verzekering ABR?

Neem contact op met je makelaar

Wil je een polis nemen?

Alle Bouwplaatsrisico’s is een zaakschadeverzekering van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.