Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Dit is een multi-optionele individuele levensverzekering naar Belgisch recht, die o.a. zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

Voor wie?

Het VAPZ kan worden genomen door:

 • een zelfstandige in hoofdberoep;
 • een meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner met maxistatuut;
 • een zelfstandige in bijberoep.
  In dit geval moet de zelfstandige wel sociale bijdragen betalen op een inkomen dat minstens gelijk is aan het minimuminkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep voorlopige sociale bijdragen betaalt;
 • een loontrekkende zorgverstrekker (Sociaal VAP).

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Het VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met een belangrijke fiscale besparing en mogelijk ook een besparing op de socialezekerheidsbijdragen. Je kunt ervoor opteren om een of meerdere aanvullende waarborgen te onderschrijven.

Sociaal VAP is een gelijkaardig pensioenplan, maar met een extra pakket aantrekkelijke solidariteitswaarborgen.

Het VAPZ of het Sociaal VAP kunnen een onderdeel zijn van een uitgebreider pensioenplan met meerdere componenten zoals Pensioensparen, Langetermijnsparen, POZ, … De opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal gebeurt best na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Duur

Het VAPZ wordt onderschreven tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde. De minimumduur is 5 jaar.

Dit aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald wanneer je met pensioen gaat. Op dat moment heb je een wettelijke minimumgarantie: de terugbetaling van minimaal het totaal van de premies voor pensioenopbouw.

Maximale en minimale jaarpremie

Maximumpremie

De maximale jaarpremie voor het VAPZ (enkel pensioenopbouw en overlijden) voor een gevestigde zelfstandige is 8,17 % van het (geherwaardeerd) netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden, met een absoluut maximum van 3.447,62 EUR (2022).

Voor het Sociaal VAP is dit 9,40 % van dat beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 3.966,67 EUR (2022).

 • 90 % van deze premie wordt gebruikt voor de opbouw van een pensioenkapitaal en voor de waarborg bij overlijden, 10 % is bestemd voor de financiering van de solidariteitswaarborgen

Voor startende zelfstandigen is er een aangepaste berekening van deze maximale premie.

Als je ook nog aanvullende waarborgen als arbeidsongeschiktheid wilt onderschrijven, komen die premies bovenop het maximum voor het Sociaal VAP.

Minimumpremie

De minimale premie is 600 EUR per jaar.

Rendement

Tak21-verzekeringsrekeningen

Het rendement bestaat uit een vaste interestvoet, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

 • Tak21-rekening
  De interestvoet op de storting min de kosten is 0,58 %.
 • Tak21-rekening 0 %
  Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise Insurance voor jou flexibeler investeren.
 • Winstdeling
  Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise Insurance, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

Deze winstdeelname wordt herbelegd zoals jij het wenst:

 • ofwel volledig in de gekozen tak21-rekening;
 • ofwel volledig in tak23-fondsen (maximaal 2 fondsen uit het gamma).

Terugbetaling van het kapitaal

Beide tak21-verzekeringsrekeningen geven recht op de terugbetaling van het kapitaal door Baloise Insurance. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden.
Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
 

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise Insurance niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Als Baloise Insurance failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Waarborg Overlijden

De waarborg Overlijden is standaard gelijk aan je opgebouwde spaarreserve op het moment van overlijden, met als minimum een kapitaal van 50.000 EUR.

Je kunt ook kiezen voor een andere waarborg Overlijden.

Aanvullende waarborgen

Je hebt de keuze uit een vergoeding voor het inkomensverlies bij:
• arbeidsongeschiktheid;
• arbeidsongeschiktheid en overlijden door ongevallen;
• arbeidsongeschiktheid en overlijden door verkeersongevallen.

Solidariteitswaarborgen

Premiefinanciering onder bepaalde voorwaarden bij:
• arbeidsongeschiktheid
• moederschapsrust
Vergoeding voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Kosten

Instapkosten

Max. 4,5 % op elke premiestorting (pensioenopbouw)

Kosten tijdens de duur van het contract

• tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)

• tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis, maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstap tussen verschillende beleggingsvormen is steeds mogelijk. Afhankelijk van het tijdstip van overdracht kunnen afkoopkosten worden afgehouden.

Taksen en fiscaliteit

Premietaks

Vrijgesteld

Sociaal voordeel op de premies

De premies gebruikt voor de financiering van de hoofdwaarborg en de solidariteitswaarborg zijn volledig aftrekbaar als sociale bijdrage.

Fiscaal voordeel op de premies

De premies gebruikt voor de financiering van de hoofdwaarborg zijn volledig aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf. Dit betekent een besparing tegen de marginale aanslagvoet (verhoogd met gemeentebelasting).

Taxatie uitkering

 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
 • Solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e).
 • Belasting tegen het stelsel van de fictieve rente op de uitkering verminderd met de eventuele RIZIV-bijdrage, solidariteitsbijdrage en de winstdeelname.

Erfbelasting

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Meer informatie over VAPZ?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.