FR
NL
FR
NL
Sparen met fiscaal voordeel IPT zelfstandige bedrijfsleiders
IPT

Dit is een multi-optionele individuele levensverzekering (combinatie van tak21 en tak23) naar Belgisch recht, die o.a. zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Voor wie?

Een IPT kan worden genomen door een vennootschap voor een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider met een regelmatige en minstens maandelijkse bezoldiging.

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Het is een individuele pensioentoezegging van een vennootschap aan een van haar zelfstandige bedrijfsleiders (en zijn rechthebbenden) die hiermee een aantrekkelijk aanvullend pensioen opbouwt, eventueel gecombineerd met een waarborg Overlijden. De vennootschap kan ervoor opteren om een of meerdere aanvullende waarborgen te onderschrijven.

De vennootschap kiest de verhouding die voor jou het meest geschikt is tussen het vaste rendement van de tak21-verzekeringsrekening en het mogelijk hogere rendement van een of meer tak23-beleggingsfondsen, dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Een IPT kan een onderdeel zijn van een uitgebreider pensioenplan met meerdere componenten zoals VAPZ, Pensioensparen, Langetermijnsparen, … De opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal gebeurt best na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Duur

Dit pensioenplan loopt tot de wettelijke pensioenleeftijd van de zelfstandige bedrijfsleider. De minimumduur is 5 jaar.

Wij betalen het aanvullend pensioenkapitaal uit wanneer je met pensioen gaat.

Maximale en minimale jaarpremie

Maximumpremie

Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet de premie, meer specifiek het deel voor pensioenopbouw, binnen de perken van de 80 %-regel vallen. Voor de berekening van deze 80 %-regel verwijzen we je graag naar je makelaar.

Minimumpremie

De minimale premie is 600 EUR per jaar.

Rendement

Tak21-verzekeringsrekeningen

Het rendement bestaat uit een vaste interestvoet, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

 • Tak21-rekening
  De interestvoet op de storting min de kosten is 1,60 % (vanaf 1/3/2023).
 • Tak21-rekening 0 %
  Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise voor jou flexibeler investeren.
 • Winstdeling
  Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.
 • Deze winstdeelname wordt herbelegd zoals jij het wenst:
  • ofwel volledig in de gekozen tak21-rekening;
  • ofwel volledig in tak23-fondsen.

Terugbetaling van het opgebouwde kapitaal
De premies of winstdeelnames belegd in de tak21-verzekeringsrekeningen worden opgerent aan de afgesproken interestvoet. Op einddatum ontvang je het opgerente bedrag. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Kies je voor uitkering op een ander moment, dan worden er mogelijk afkoopkosten afgehouden.
Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
 

Tak23-fondsen

Het rendement is afhankelijk van de tak23-fondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Zo heb je, in functie van uw persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen.

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van  het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij voorrang aangewend voor de nakoming van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of begunstigden die onder dat afzonderlijk beheer vallen.
Kosten

Instapkosten

Max. 4 % op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract

• tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)

• tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis (1,7% voor de (retrocessie-vrije) themafondsen van Baloise Asset Management), maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstapkosten tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,5 % op het overstapbedrag.

Overstapkosten tussen tak21-verzekeringsrekeningen of van tak21 naar tak23

Uit tak21-verzekeringsrekeningen:

• 1e overstap per kalenderjaar: gratis ten belope van max. 15 % van de reserve in tak21 op het ogenblik van de overstap; op het gedeelte boven 15 % worden de afkoopkosten toegepast.

• vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: de afkoopkosten op het overstapbedrag.

Uit Tak21-rekening 0 %: de laatste 5 jaar gratis overstap naar de Tak21-rekening

Afkoopkosten

•Afkoop > 5 jaar voor einddatum: 5 % op het afgekochte bedrag

•Afkoop 5 jaar voor einddatum: 5 %, daarna daalt de afkoopkost met 1 % per jaar.

Geen afkoopkosten:

•tijdens de laatste 5 jaar voor einddatum, indien de polis 10 jaar heeft gelopen (aanbevolen looptijd)

•in geval van overlijden

De minimale afkoopkost bedraagt 160,05 EUR (index 01/10/2023 – 01/01/2024). Gebeurt de afkoop enkel in tak23, dan is dit bedrag beperkt tot 5 % van de inventariswaarde van het afgekochte gedeelte.

Taksen en fiscaliteit

Premietaks

Pensioenopbouw en overlijdensverzekering: 4,40 %
Arbeidsongeschiktheid: 9,25 %

Fiscaal voordeel op de premies

 • De bijdragen van de onderneming worden vrijgesteld als een voordeel van alle aard voor de betrokken, regelmatig en minstens maandelijks bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider.
 • De bijdragen van de onderneming zijn aftrekbaar als beroepskost voor de onderneming binnen de perken van de 80 %-regel.

Taxatie uitkering

 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
 • Solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e).
 • Belasting tegen een afzonderlijk tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkering bij leven en bij overlijden.

Erfbelasting

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Aanvullende waarborgen Je hebt de keuze uit:
• een vergoeding voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
• een kapitaal bij overlijden door ongevallen;
• een kapitaal bij overlijden door verkeersongevallen.
Waarborg Overlijden De waarborg Overlijden is standaard gelijk aan je opgebouwde spaarreserve op het moment van overlijden, met als minimum een kapitaal van 50.000 EUR.

Je kunt ook kiezen voor een andere waarborg Overlijden.
Makelaar zoeken
Wil je een polis nemen?

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de Infofiche tweede pijler IPT, de Algemene Voorwaarden, het Beheerreglement tak23-fondsen, de Technische fiche Gewaarborgde interestvoeten, de segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.