FR NL
FR NL
Sparen met fiscaal voordeel RIZIV pensioenopbouw
RIZIV

Dit is een individuele levensverzekering naar Belgisch recht die o.a. zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor geconventioneerde zorgverstrekkers.

Voor wie?

De RIZIV-polis (pensioenopbouw, overlijdensverzekering en solidariteitswaarborgen) wordt volledig gefinancierd door het RIZIV (= de RIZIV-toelage).

De polis kan alleen worden genomen door deze geconventioneerde zelfstandige of loontrekkende zorgverstrekkers:

 • artsen
 • tandartsen
 • apothekers
 • kinesitherapeuten
 • logopedisten
 • en geconventioneerde zelfstandige verpleegkundigen
Spaar- en beleggingsdoelstelling

Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden ten voordele van geconventioneerde zorgverstrekkers. Aan dit contract is steeds een aantrekkelijk pakket solidariteitswaarborgen gekoppeld.

Bovendien kun je ervoor opteren om een aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheidsrente te onderschrijven.

De RIZIV-polis kan een onderdeel zijn van een uitgebreider pensioenplan met meerdere componenten zoals Pensioensparen, Langetermijnsparen, POZ, … De opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal gebeurt best na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Duur

Deze polis wordt onderschreven tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde. De minimumduur is 5 jaar.

Dit aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald wanneer je met pensioen gaat.

Jaarpremie

De RIZIV-toelage is verschillend naargelang het soort zorgverstrekker en wordt jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het RIZIV stort deze RIZIV-toelage rechtstreeks aan Baloise.

Na aftrek van de premie voor een eventuele aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid, wordt 90 % van deze premie gebruikt voor de opbouw van een pensioenkapitaal en de financiering van de waarborg overlijden. 10 % is bestemd voor de financiering van de solidariteitswaarborgen.

Rendement

Tak21-verzekeringsrekeningen

Het rendement bestaat uit een vaste interestvoet, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

 • Tak21-rekening
  De interestvoet op de storting min de kosten is 0,58 %.
 • Tak21-rekening 0 %
  Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise  voor jou flexibeler investeren.
 • Winstdeling
  Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

Deze winstdeelname wordt herbelegd zoals jij het wenst:

 • ofwel volledig in de gekozen tak21-rekening;
 • ofwel volledig in tak23-fondsen (maximaal 2 fondsen uit het gamma).

Terugbetaling van het kapitaal

Beide tak21-verzekeringsrekeningen geven recht op de terugbetaling van het kapitaal door Baloise. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden.Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
 

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van  het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.
Waarborg Overlijden De waarborg Overlijden is standaard gelijk aan je opgebouwde spaarreserve op het moment van overlijden, met als minimum een kapitaal van 50.000 EUR.

Je kunt ook kiezen voor een andere waarborg Overlijden.
Aanvullende waarborgen Je kan kiezen voor een vergoeding voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
Solidariteitswaarborgen Premiefinanciering onder bepaalde voorwaarden bij:
• arbeidsongeschiktheid;
• moederschapsrust
Vergoeding voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
Kosten

Instapkosten

Max. 4,5 % op elke premiestorting (pensioenopbouw)

Kosten tijdens de duur van het contract

• tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)

• tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis, maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstap tussen verschillende beleggingsvormen is steeds mogelijk. Afhankelijk van het tijdstip van overdracht kunnen afkoopkosten worden afgehouden.

Taksen en fiscaliteit

Premietaks

Vrijgesteld.

Fiscaal voordeel op de premies

Fiscaal neutraal; vrijgesteld als inkomen, niet aftrekbaar als beroepskost

Taxatie uitkering

 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e)

 • Solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e).
 • Belasting tegen het stelsel van de fictieve rente op de uitkering verminderd met de eventuele RIZIV-bijdrage, solidariteitsbijdrage en de winstdeelname

Erfbelasting

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is onderworpen aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Makelaar zoeken
Wil je een polis nemen?

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de Infofiche tweede pijler RIZIV, de Algemene Voorwaarden, de Technische fiche Gewaarborgde interestvoeten, het solidariteitsreglement en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.