FR NL
Baloise met de B van Beleggen Baloise Asset Management Themafondsen
Themafondsen

We stellen je graag onze vijf themafondsen voor, die je kunt onderschrijven in een fiscaal spaarplan of in onze beleggingsverzekering Invest 23. Onze themafondsen omvatten een verscheidenheid aan beleggingsoplossingen. Ze worden beheerd door de Zwitserse fondsenbeheerder Baloise Asset Management.

Waarom kiezen voor een themafonds?

Themafondsen zijn een ideaal beleggingsinstrument wanneer je met je investering zelf bepaalde klemtonen wenst te leggen, bijvoorbeeld omdat je je steentje wilt bijdragen aan een betere wereld (Positive Impact), wilt investeren in duurzame trends (Megatrends) of interesse hebt in het vastgoedgebeuren (Real Estate and Infrastructure). 

Met de Baloise-themafondsen kies je voor Zwitserse kwaliteit. De themafondsen zijn te vergelijken met een Zwitsers zakmes, voor iedere opgave een passend gereedschap. Bovenal zorgt Baloise Asset Management ervoor dat 'de messen regelmatig worden geslepen' door continu de thema’s nauwlettend te volgen en, indien gewenst, aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt.  

 • Deze themafondsen zijn opgezet als zogenaamde dakfondsen of overkoepelende fondsen. Ze omvatten dus telkens een aantal onderliggende fondsen. Baloise Asset Management selecteert topfondsen uit een ruim aanbod van beleggingsfondsen. Niet enkel het fonds wordt uitvoerig geanalyseerd, ook de fondsenbeheerder zelf. 
 • De themafondsen beleggen in fondsen die voor een gewone particuliere belegger niet altijd toegankelijk zijn.
 • Regelmatig worden de themafondsen onder de loep genomen en kan de onderliggende samenstelling veranderen: zo blijft het fonds steeds optimaal samengesteld
 • Themafondsen zijn niet zomaar een standaardoplossing maar bieden een sterk gediversifieerd palet aan investeringsopties aan. 
 • Al deze themafondsen houden rekening met het duurzaam beleggingsbeleid van Baloise. 
 • Om belangenconflicten te vermijden, belegt Baloise Asset Management niet in de eigen themafondsen.
Welke themafondsen bieden we aan?

Je kunt kiezen uit vijf themafondsen met elk een eigen beleggingsdoel.

BFI Global Equity Select

Wat:
Een beleggingsfonds dat in aandelenfondsen investeert. Die aandelenfondsen beleggen in ondernemingen wereldwijd. Bij het selecteren en wegen van de regio's neemt men de verhouding uit de MSCI All Country World-index als basis. Afhankelijk van de marktsituatie worden individuele regio's meer of minder zwaar gewogen. Die wereldwijde aandelenbeleggingen worden aangevuld met zorgvuldig geselecteerde themafondsen. 

Doelstelling:
Het rendement van de index MSCI All Country World-index evenaren of overstijgen.

Waarom kiezen voor dit fonds?

 • Biedt een antwoord op de huidige markt van lage rentevoeten, op voorwaarde dat aandelen passen binnen je risicoprofiel. Als je de klemtoon op aandelen wilt leggen, dan is dit een basisfonds om in je portefeuille op te nemen.
 • Wereldwijde investering in aandelenfondsen: alle regio’s worden meegenomen om zo een diverse portfolio te hebben, niet louter beperkt tot de eigen thuismarkt.
 • Door de wereldwijde focus, kan het fonds de sterkste aandelenfondsen selecteren. 
BFI Megatrends Select

Wat:
Een beleggingsfonds dat in thematische beleggingsfondsen investeert. Die onderliggende fondsen investeren wereldwijd in sectoren en thema’s die inspelen op hedendaagse of innovatieve trends, zoals gezondheid, alternatieve energie, technologie en 'beste ideeën'. 
Om de diversificatie te vergroten, is bewust gekozen voor een investeringsstrategie die de portefeuille opdeelt in vier thematische blokken met verschillende megatrends. Het doel is om in elke categorie de meest veelbelovende fondsen te selecteren. 

Doelstelling:
Inspelen op toekomstgerichte trends en opportuniteiten.

Waarom kiezen voor dit fonds?

 • Een fonds dat volop gebruikmaakt van het momentum van verandering
 • Megatrends zijn markttrends op de lange termijn die het resultaat zijn van permanente en langetermijnveranderingen in economische en sociale factoren zoals demografie, levensstijl, milieu en wetgeving. Ze bieden aantrekkelijke langetermijngroei-opportuniteiten. 
 • Het fonds investeert heel breed en gespreid in diverse trends: robotica, verstedelijking, digitalisering, cyberveiligheid, artificiële intelligentie, energieshift, vergrijzing enz.).
 • Je investeert in de opportuniteiten die een continu veranderende wereld biedt.
 • Je investeert in de toekomst.
BFI Multi Asset Select

Wat:
Een beleggingsfonds dat in gemengde fondsen investeert. Deze onderliggende fondsen investeren in aandelen en obligaties uit de private en publieke sector. 

Doelstelling:
Een actief beheerde maar stabiele en gediversifieerde belegging aanbieden.

Waarom kiezen voor dit fonds?

 • Dit is een basisfonds voor elke beleggingsportefeuille: het zorgt voor evenwicht tussen vermogensgroei en stabiliteit.
 • Met dit fonds zorg je voor een diverse portefeuille: aandelen en obligaties in één fonds.
 • Dit fonds wordt regelmatig bijgestuurd op basis van veranderende marktcondities.
 • Onzekerheden binnen de markten worden uitgevlakt door de optimale spreiding in de onderliggende fondsen.
 • Onestopshop: met dit fonds haal je een aantal van de meer gekende gemengde fondsen in huis die er op de markt beschikbaar zijn. 
BFI Real Estate and Infrastructure Select

Wat:
Een beleggingsfonds dat in vastgoed- en infrastructuurfondsen investeert. Onroerend goed is populair als vastgoedbelegging omdat het een relatief hoog niveau van stabiliteit heeft vanwege huuropbrengsten en waardestijgingen. Vastgoed wordt gezien als een langdurige bescherming tegen inflatie. Infrastructuur is een aantrekkelijke beleggingscategorie met veel groeipotentieel, aangezien de behoefte aan infrastructuuractiva nog steeds sterk toeneemt.

Doelstelling:
Optimaal beleggen in opportuniteiten op het vlak van vastgoed en infrastructuurwerken

Waarom kiezen voor dit fonds? 

 • Het is een toegankelijke manier om in vastgoed of infrastructuurwerken te beleggen.
 • Het fonds belegt in verschillende grote projecten, waaronder ook bijvoorbeeld ontwikkeling van 5G-infrastructuur of duurzame verkeersinfrastructuur.
 • De fondsbeheerder is een specialist en jij hebt dus geen kopzorgen met allerhande praktische zaken die bij vastgoedbeheer komen kijken.
 • Bovendien:
  • heeft onroerend goed een voorspelbare cashflow van inkomsten en uitgaven.
  • heeft onroerend goed een hoge materiële vermogenswaarde.
  • biedt onroerend goed een inflatieafdekking.
  • is vastgoed een goede vorm van diversificatie in je beleggingsportfolio.

Opgelet: ook beleggen in vastgoed en infrastructuur is een marktgegeven, waarbij waardedalingen mogelijk zijn. Zorg dus voor voldoende spreiding in je beleggingsportfolio.

BFI Positive Impact Select

Wat:
Een beleggingsfonds dat in fondsen investeert die als thema duurzaamheid en positieve impact nastreven. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen. De onderliggende fondsen worden primair geselecteerd op basis van hun meetbare positieve invloed op het gebied van milieu, maatschappelijke vraagstukken en corporate governance. Het doel is om voor elke categorie de meest veelbelovende fondsen te selecteren.
   
Dit themafonds is gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de ESG-criteria en de door Baloise ondertekende UNPRI (United Nations Principles of Responsible Investment) en de Baloise Responsible Investment-richtlijnen

Doelstelling:
Investeren in een betere wereld, voor nu en onze toekomst.

Waarom kiezen voor dit fonds? 

 • Omdat je belang hecht aan milieuzorg, maatschappelijke verantwoordelijkheid en het management- en organisatiemodel van bedrijven.
 • Omdat je streeft naar een positief langetermijnrendement en het inzetten van je spaargeld om enkele van de grootste uitdagingen die onze wereld vandaag bedreigen, aan te pakken.
 • Het fonds biedt het beste van twee werelden: winstgericht investeren en meetbare voordelen voor onze maatschappij en het milieu nastreven.    
 • Je wilt investeren in de toekomst van jouw kinderen. 
 • Herstel van het ecologisch evenwicht en opbouw van inclusieve samenlevingen, zijn voor jou belangrijk.
 • Onderzoek toont aan dat bedrijven met duurzame doelstellingen beter presteren dan bedrijven die dat niet doen.
Wie is Baloise Asset Management?

Baloise Asset Management is een van de 20 grootste Zwitserse vermogensbeheerders en behoort tot Baloise Group. Risicobeheersing behoort tot het 150 jaar oude DNA van Baloise Group. Baloise Asset Management kan dan ook terugvallen op jarenlange ervaring in fondsenbeheer en fondsselectie.

Belangrijkste risico's
Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toelaat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormt, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Meer informatie over Invest 23?

Invest 23 is een beleggingsverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd.

Makelaar zoeken
Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst het Essentiële Informatiedocument Invest 23, de bijlage aan het Essentiële Informatiedocument, de Algemene Voorwaarden en het Beheerreglement Tak23-fondsen om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem dan contact op met de klachtendienst of ombudsman.