Schuldsaldoverzekering

De Overlijdensverzekering is een levensverzekering (tak21) van Baloise Insurance naar Belgisch recht.

Je spreekt met ons af welk kapitaal we aan een vooraf aangeduide begunstigde betalen bij het overlijden van de verzekerde. Dit is nodig voor iedereen die zijn nabestaanden financieel wil beschermen, wanneer je een grote som leent, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning (hypotheeklening).

Duur

De minimale duurtijd van de waarborg bedraagt 1 jaar.

Je bent maximaal 64 jaar bij het starten van de overlijdensverzekering en de polis stopt ten laatste als je 80 jaar bent.

Wat is verzekerd?

Bij een schuldsaldoverzekering vermindert het verzekerde kapitaal tijdens de looptijd van het contract, dit in verhouding met de schuld.

Je kiest hoe het verzekerde kapitaal daalt gedurende de looptijd:

  • lineair;
  • daling 1x per jaar of daling elk semester, trimester of maand;
  • daling volgens een tabel opgesteld door de verzekeringnemer.

De daling van het kapitaal kan worden uitgesteld.

De verzekeringnemer kan ervoor opteren om een of meerdere aanvullende verzekeringen te nemen:

Premieterugbetaling

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij de verzekeringspremie terug die je hiervoor betaalt. Het bedrag van de premieterugbetaling is in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.

Arbeidsongeschiktheidsrente

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij het verzekerde maandbedrag. Dit bedrag is verzekerd in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Deze verzekering wordt genomen samen met de verzekering Premieterugbetaling.

Wat is niet verzekerd?

De waarborg Overlijden is niet verworven bij overlijden:

  • door zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar;
  • als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde;
  • als gevolg van de vrijwillige deelname aan een wanbedrijf, misdaad of vechtpartij, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
  • als gevolg van de actieve deelname van de verzekerde aan arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs of oproer;
  • oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
  • als gevolg van een ongeval met een luchtvaartuig, tijdens andere vluchten dan voor het normale vervoer van personen en goederen;
  • bepaalde gevaarlijke sporten (valschermspringen, deltavliegen, …).

Onder bepaalde voorwaarden kan er dekking worden gegeven voor de risico’s vermeld in de laatste 3 gevallen. Neem hiervoor contact op met je makelaar.

Tarief

De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. Je kunt aan je makelaar een offerte vragen aangepast aan je persoonlijke situatie.

Baloise Insurance kan het bedrag van de premie elk jaar herzien.

Kosten en taksen

De verzekeringspremie die je betaalt, omvat de risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen en kosten voor de werking van Baloise Insurance.

Op die verzekeringspremie wordt een taks van 1,10 % ingehouden.

Meer informatie over de schuldsaldoverzekering?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de Financiële infofiche Overlijdensverzekering, de Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.