FR
NL
FR
NL
Groepsverzekering Benefit Plan
De groepsverzekering van Baloise

De groepsverzekering van Baloise, het Benefit Plan, is een collectief voorzorgsplan dat je kunt onderschrijven voor al je werknemers of voor een categorie werknemers.

Voor de uitvoering van de collectieve pensioentoezegging kun je een beroep doen op Baloise. Dit voorzorgsplan krijgt vorm in een groepsverzekeringsreglement.

Voor elke aangeslotene is er een individuele overeenkomst. Je kunt de bijdragen volledig zelf financieren, of de aangeslotene kan een gedeelte bijdragen. De persoonlijke bijdrage van de aangeslotene hou je in op het loon en je betaalt de volledige premie aan Baloise. Gaat de werknemer met pensioen? Baloise betaalt het kapitaal uit aan de aangeslotene. Bij overlijden van de aangeslotene vóór de einddatum van het contract, betaalt Baloise het kapitaal uit aan de rechthebbende(n).

De waarborgen

Pensioen

  • Wanneer een werknemer op pensioen gaat, ontvangt hij het kapitaal dat door de jaren heen werd opgebouwd
  • Elke gestorte premie wordt gekapitaliseerd tegen de basisrentevoet van toepassing op de premievervaldag. Op einddatum ontvangt de verzekerde de tot dan opgebouwde reserves met daarbovenop de eventuele winstdeelname.

Overlijden

  • Bij overlijden vóór de pensioenleeftijd, betaalt Baloise aan de begunstigde(n) bij overlijden de volledige spaarreserve (inclusief de opgebouwde winstdeelname) uit. Eventueel kan ook worden gekozen voor de uitkering van een vast minimumkapitaal of voor een kapitaal uitgedrukt in functie van het loon of de gezinstoestand.

Premieterugbetaling

  • In de periode dat een aangeslotene minimaal 25 % arbeidsongeschikt is, betaalt Baloise de werkgevers- en werknemersbijdrage terug voor die aangeslotene, en dit in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Vanaf 67 % arbeidsongeschiktheid wordt de volledige bijdrage terugbetaald en blijft de werknemer voor alle waarborgen verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsrente

  • In de periode dat een aangeslotene minimaal 25 % arbeidsongeschikt is, betaalt Baloise de verzekerde rente aan de aangeslotene, en dit in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Vanaf 67 % arbeidsongeschiktheid wordt de volledige verzekerde rente uitgekeerd.
Flexible of Fix Benefit Plan, jij zit aan ’t stuur van je plan

Wil je werken met een vast premiebudget per aangeslotene, en wil je hen de mogelijkheid bieden om een persoonlijk verzekeringspakket samen te stellen uit de waarborgen die jij hen aanbiedt?  Dan kies je voor Benefit Plan Flexible.

Wil je een bepaalde pensioenpremie toekennen aan iedere aangeslotene en bepaal jij welke risicowaarborgen ze daarbovenop nog genieten? Dan kies je voor het Benefit Plan Fix.

Makelaar zoeken
Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.