FR
NL
FR
NL
Beleggen Spaar- en beleggingsverzekering | Invest
Invest

Invest is een multi-optionele individuele levensverzekering (combinatie van tak21 en tak23) naar Belgisch recht die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden genomen.

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Je kiest de verhouding die voor jou het meest geschikt is tussen

 • het vaste rendement van de tak21-verzekeringsrekening en
 • het mogelijk hogere rendement van een of meer tak23-beleggingsfondsen, dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Deze keuze gebeurt best na overleg en advies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Onze aanbeveling is om dit product 8 jaar te houden.

Duur van Invest

De looptijd van je Invest-polis is:

 • ofwel onbepaald (waarbij Baloise uitbetaalt als je afkoopt of als je sterft),
 • ofwel 8 jaar.
Minimaal 5.000 EUR

De minimale eerste storting bedraagt 5.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten).

Bijkomende stortingen van minimaal 5.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk als je een polis van onbepaalde duur hebt.

Rendement tijdens de eerste 8 jaar

Tak21-verzekeringsrekeningen

Het rendement bestaat uit een vaste interestvoet, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

 • Tak21-rekening
  De interestvoet op de storting min de kosten is 1,75 %.
  (vanaf 01/03/2023)

 • Tak21-rekening 0 %
  Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise voor jou flexibeler investeren.

 • Winstdeling
  Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

 • Terugbetaling van het kapitaal
  Beide tak21-verzekeringsrekeningen geven recht op de terugbetaling van het kapitaal door Baloise. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden.
  Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
  Het effect van deze taksen en kosten vind je in het Essentiële-informatiedocument.

Tak23-fondsen

Het rendement is afhankelijk van de tak23-fondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Zo heb je, in functie van je persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen.

Meer informatie over de beleggingsopties van het tak23-luik vind je in de Essentiële informatiedocumenten.

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.
Garantiefonds voor financiële diensten Voor het tak21-luik kom je in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het Garantiefonds wanneer wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen of failliet zouden gaan. Deze tussenkomst is gelijk aan de afkoopwaarde, verminderd met de belastingen en beperkt tot 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie vind je op www.garantiefonds.belgium.be/nl
Kosten van Invest

Instapkosten

Max. 2,5 % op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract

 • tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)
 • tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis, maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Overstapkosten tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,5 % op het overstapbedrag.

Overstapkosten tussen tak21-verzekeringsrekeningen of van tak21 naar tak23

 • de 1e overstap per kalenderjaar is gratis ten belope van max. 15 % van de reserve in tak21; op het gedeelte boven 15 % wordt een overstapkost toegepast die berekend wordt zoals de afkoopkost. Bij een uitstap uit de Tak21-rekening 0 % zijn de afkoopkosten van toepassing als de toepassingsvoorwaarden ervan vervuld zijn.
 • vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: toepassing van de overstapkost zoals bepaald in het vorige punt, verhoogd met een bijkomende kost van 0,5 % op het bedrag van de over te dragen reserve (verminderd met de reeds afgehouden overstapkost).

Afkoopkosten

 • Afkoopkost gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling

Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost aangerekend van 3 % (eerste jaar), 2 % (tweede jaar) en 1 % (derde jaar).
Minimumbedrag: 153,67 EUR (index 01/10/2022 -01/01/2023)

 • Waardecorrectie Tak21-rekening

Bij afkoop gedurende de eerste garantieperiode van 8 jaar kan er een waardecorrectie worden toegepast.

 • Afkoopkost Tak21-rekening 0 % gedurende de eerste 8 jaar

Bij afkoop gedurende de eerste garantieperiode van 8 jaar, kan er een afkoopkost worden aangerekend van 5 % op het bedrag van de af te kopen reserve. Deze afkoopkost wordt enkel toegepast wanneer, op het ogenblik van de afkoop, de waarde van de referentie-index MSCI Europe Index lager is dan 90 % van waarde van deze index op het ogenblik van eerste activering van de Tak21-rekening 0 %. Voor polissen met einddatum neemt dat percentage tijdens de laatste 5 jaar af met 1 % per jaar.
Minimumbedrag: 153,67 EUR (index 01/10/2022 -01/01/2023)

 • Afkoopkosten gedurende een volgende garantieperiode

Gedurende een van de volgende garantieperiodes van 8 jaar kan bij afkoop van de Tak 21-rekening en van de Tak21-rekening 0 % een afkoopvergoeding worden aangerekend.
 

Meer informatie over de kosten vind je in de EID-fiche en in de algemene voorwaarden.

Taksen en fiscaliteit van Invest

Premietaks

2 % op de premie en op elke bijstorting

 

Fiscaal regime

Invest komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

 

Taxatie uitkering tak21

Roerende voorheffing is verschuldigd tijdens de eerste 8 jaar na de activering van een tak21-verzekeringsrekening:

 • bij uitkering van een bedrag in tak21;
 • bij overstap van tak21 naar tak23.

De roerende voorheffing bedraagt 30 %, toegepast op een rendement gerekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75 %.

 

Taxatie uitkering tak23-fondsen

De uitkeringen worden niet belast.

 

Erfbelasting (successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Kan ik vroeger geld opnemen?

In welbepaalde omstandigheden kun je zonder afkoopkosten beschikken over je opgebouwde financiële reserve: huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte van een kind, bouwen of aankoop van een woning, werkloosheid, bij ernstige ziekte of invaliditeit. Bij een opname in die situaties blijft een waardecorrectie steeds mogelijk.

Elk jaar kun je 15 % van de reserve opnemen zonder kosten. Het absoluut maximum in dit geval is 25.000 EUR.

Heb je nog geen makelaar? Hier vind je een kantoor in je buurt:

Makelaar zoeken
Wil je een Invest-polis nemen?
Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.