FR
NL
FR
NL
Baloise met de B van Beleggen Beleggingsverzekering tak23 | Invest 23
Contacteer mij
Invest 23

Invest 23 is een individuele levensverzekering naar Belgisch recht van het type tak23 die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden genomen.

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Je kiest ervoor om te investeren in een of meer tak23-beleggingsfondsen, met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Deze keuze gebeurt best na beleggingsadvies van je makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid en met je spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Onze aanbeveling is om deze beleggingsverzekering minstens 8 jaar te houden.

Duur van de beleggingsverzekering tak23

Je Invest 23-polis loopt voor een onbepaalde duur, dat wil zeggen dat Baloise uitbetaalt als je afkoopt of als je sterft.

Minimaal 1.000 EUR

De minimale eerste storting bedraagt 1.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten).

Bijkomende stortingen vanaf minimaal 50 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk.

Rendement van de beleggingsverzekering tak23

Tak23-fondsen

Het rendement van je beleggingsverzekering tak23 is afhankelijk van de beleggingsfondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Zo heb je, in functie van je persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen.

Meer informatie over de beleggingsopties van het tak23-luik vind je in de EID-fiches Invest 23.

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Belangrijkste risico's van de beleggingsverzekering tak23

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.
 

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen. 

Kosten van de beleggingsverzekering tak23

Instapkosten Invest 23

Max. 2 % op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract

1 % op jaarbasis (1,7% voor de (retrocessie-vrije) themafondsen van Baloise Asset Management en de profielfondsen van BlackRock), maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Afkoopkosten 

Afkoopkost gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling

Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost aangerekend van 3 % (eerste jaar), 2 % (tweede jaar) en 1 % (derde jaar).

Meer informatie over de kosten vind je in de EID-fiches Invest 23.

Taksen en fiscaliteit van beleggingsverzekering tak23

Premietaks

2 % op de premie en op elke bijstorting

Fiscaal regime

Invest 23 komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

Taxatie uitkering tak23-fondsen

De uitkeringen worden niet belast.

Erfbelasting (successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Kan ik vroeger geld opnemen?

In welbepaalde omstandigheden kun je zonder afkoopkosten beschikken over je opgebouwde financiële reserve: huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte van een kind, bouwen of aankoop van een woning, werkloosheid, bij ernstige ziekte of invaliditeit.

Elk jaar kun je 15 % van de reserve opnemen zonder kosten. Het absoluut maximum in dit geval is 25.000 EUR.

 

Heb je nog geen makelaar? Hier vind je een kantoor in je buurt:

Makelaar zoeken
Wil je een beleggingsverzekering tak23 nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiches Invest 23, de Algemene Voorwaarden, het Beheerreglement Tak23-fondsen en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.