FR NL
Baloise met de B van Beleggen Beleggingsverzekering tak23 | Invest 23

Een goed idee wanneer je:

  • Op lange termijn wilt sparen
  • Wilt denken aan je financiële gemoedsrust
  • Een potentieel hoger rendement wilt
  • Verantwoord wilt beleggen
Laat een makelaar mij contacteren
Waarom zou je kiezen voor een beleggingsverzekering Invest 23?
Flexibiliteit

Je Invest23-polis kent ofwel een onbepaalde looptijd (waarbij Baloise uitbetaalt als je afkoopt of als je sterft) ofwel een looptijd van 8 jaar. Onze aanbeveling is om deze beleggingsverzekering minstens 8 jaar te houden, maar je kunt elk jaar 15 % van de reserve opnemen zonder kosten. Het absoluut maximum in dit geval is 25.000 EUR. 

Optimaliseer je successieplanning

Een beleggingsverzekering zoals Invest 23 kan een handig instrument zijn bij je successieplanning. Hiervoor neem je best contact op met je notaris en makelaar om jouw persoonlijke opties te bekijken.

 

 

Zelf je fondsen samenstellen

Je hebt, in functie van je persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit verschillende tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen. Je kunt dus een verzekering op maat samenstellen.

Het rendement van je beleggingsverzekering tak23 is afhankelijk van de beleggingsfondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

 

Duurzaamheid

Bij Baloise vinden we duurzaamheid belangrijk bij de keuze van onze fondsen. Hierdoor kun jij ook jouw portefeuille diversifiëren en investeren in fondsen die bijdragen aan onze natuur en maatschappij.  

 

Beleggen zonder beursexpert te zijn

Uw fondsen worden door onze interne experten beheerd, die gepast inspelen op de beurstendensen.  

 

Hoe werkt dat juist, beleggen?

1. Maak een afspraak met je makelaar

Je makelaar luistert naar je verhaal. Hij stelt je een aantal vragen. Zo brengt hij je behoeften in kaart en bepaalt hij je beleggingsprofiel. Hij houdt daarbij rekening met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid, met je spaar- en beleggingsdoelstellingen en je duurzaamheidsvoorkeuren.

2. Je begint met beleggen

In functie van je beleggingsprofiel kies je uit de ruime selectie fondsen binnen tak23.

Baloise vraagt je vervolgens om de eerste storting uit te voeren.

De minimale eerste storting bedraagt 1.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten). Bijkomende stortingen vanaf minimaal 50 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk.

3. Je blijf verder beleggen

Je stort, indien mogelijk, verder premies.

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin je hebt belegd.

Om meer te weten te komen over de beleggingsopties bij Baloise, kan je makelaar samen met jou een beleggingsplan op maat uitwerken. 

Makelaar zoeken
Belangrijkste risico's

Marktrisico

De koers van tak23-fondsen hangt af van marktschommelingen door verschillende economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die gold op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen hangen ook af van risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer niet altijd het verwachte resultaat oplevert, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loop je bij faillissement van Baloise het risico dat je je opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of maar gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang gebruikt om de verbintenissen na te komen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen. 

Welke kosten zijn gelinkt aan een beleggingsverzekering?
Instapkosten

Max. 2 % op elke premiestorting.

Kosten tijdens de duur van het contract

1 % op jaarbasis (1,70 % voor de (retrocessie-vrije) themafondsen van Baloise Asset Management en de profielfondsen van BlackRock), maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

Afkoopkosten
  • Afkoopkost gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling

Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling rekenen we op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost aan van 3 % (eerste jaar), 2 % (tweede jaar) en 1 % (derde jaar).

Meer informatie over de kosten vind je in de Essentiële Informatiedocumenten Invest 23.

Taksen en fiscaliteit
Premietaks

2 % op de premie en op elke bijstorting.

Fiscaal regime

Invest 23 komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

 

Taxatie uitkering tak23-fondsen

De uitkeringen worden niet belast.

 

Erfbelasting (successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Kan ik vroeger geld opnemen?

In welbepaalde omstandigheden kun je zonder afkoopkosten beschikken over je opgebouwde financiële reserve: huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte van een kind, bouwen of aankoop van een woning, werkloosheid, bij ernstige ziekte of invaliditeit.

Elk jaar kun je 15 % van de reserve opnemen zonder kosten. Het absoluut maximum in dit geval is 25.000 EUR.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de Essentiële Informatiedocumenten Invest 23de Algemene Voorwaarden, het Beheerreglement Tak23-fondsen, de SFDR-fiches en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Neem zeker ook contact op met je makelaar en vraag hem naar meer informatie over ons beleggingsproduct Invest 23.

Invest 23 is een individuele levensverzekering naar Belgisch recht van het type tak23 die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden genomen.

 

 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.

 

 

 

Spaar- en beleggingsverzekering
Pensioenspaarverzekering
Vrij sparen
Meer info rond beleggen en financieel advies
Laat meer zien