Invest 26

Dit is een beleggingsproduct voor een rechtspersoon. Het is een kapitalisatieverrichting van Baloise Insurance naar Belgisch recht.

Beleggingsdoelstelling

Invest 26 is interessant als je het kapitaal van de rechtspersoon op een flexibele wijze wilt beleggen met een rendement dat Baloise Insurance garandeert (tak26).

Onze aanbeveling is om dit product 8 jaar te houden.

Duur

De looptijd van je Invest 26 is:

 • ofwel onbepaald (waarbij de polis op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk kan worden afgekocht);
 • ofwel 8 jaar.

Minimaal 15.000 EUR

De minimale premie is 15.000 EUR. Daarna kun je, in een polis van onbepaalde duur, bijkomende premiebetalingen doen van minimaal 5.000 EUR. Bij spreiding over twee tak26-kapitalisatierekeningen moet minimaal 10 % van de storting per gekozen rekening worden belegd.

Rendement tijdens de eerste 8 jaar

Tak26-rekening

De interestvoet op de storting min de kosten is 0,35 %.

Tak26-rekening 0 %

Het rendement bestaat uit de variabele winstdeling. Hierdoor kan Baloise Insurance voor jou flexibeler investeren.  

Winstdeling

Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise Insurance, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeling ze aan de gekozen tak26-kapitalisatieverrichting toekent. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

Volledige terugbetaling van het kapitaal

Beide tak26-kapitalisatieverrichtingen geven recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal door Baloise Insurance. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden.

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je beleggingsinspanningen, de verworven interesten en de verworven winstdeling.

Belangrijkste risico's

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak26 vormt een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Als Baloise Insurance failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij voorrang aangewend voor de nakoming van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of begunstigden die onder dat afzonderlijk beheer vallen.

Kosten

Instapkosten

Max. 2,5 % op elke premiestorting.

Kosten tijdens de duur van het contract

 • Tak26-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)

Overstapkosten tussen tak26-verzekeringsrekeningen

 • de 1e overstap per kalenderjaar is gratis ten belope van max. 15 % van de reserve in tak21; op het gedeelte boven 15 % wordt een overstapkost toegepast die berekend wordt zoals de afkoopkost. Bij een uitstap uit de Tak26-rekening 0 % zijn de afkoopkosten van toepassing als de toepassingsvoorwaarden ervan vervuld zijn.
   
 • vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: toepassing van de overstapkost zoals bepaald in het vorige punt, verhoogd met een bijkomende kost van 0,5 % op het bedrag van de over te dragen reserve (verminderd met de reeds afgehouden overstapkost).

Afkoopkosten

 • Afkoopkost gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling

  Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost aangerekend van 3 % (eerste jaar), 2 % (tweede jaar) en 1 % (derde jaar).
  Minimumbedrag: 136,79 EUR (index juli 2020)
 • Waardecorrectie Tak26-rekening

  Bij afkoop gedurende de eerste garantieperiode van 8 jaar, kan er een waardecorrectie worden toegepast.
   
 • Afkoopkost Tak26-rekening 0 % gedurende de eerste 8 jaar

  Bij afkoop gedurende de eerste garantieperiode van 8 jaar, kan er een afkoopkost worden aangerekend van 5 % op het bedrag van de af te kopen reserve. Deze afkoopkost wordt enkel toegepast wanneer, op het ogenblik van de afkoop, de waarde van de referentie-index MSCI Europe Index lager is dan 90 % van waarde van deze index op het ogenblik van eerste activering van de Tak26-rekening 0 %. Voor polissen met einddatum neemt dat percentage tijdens de laatste 5 jaar af met 1 % per jaar.
  Minimumbedrag: 136,79 EUR (index juli 2020)

Meer informatie over de kosten vind je in de EID-fiche en in de bijlage van de EID-fiche.

Taksen en fiscaliteit

Premietaks

Niet van toepassing

Fiscaal regime

Invest 26 komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

Roerende voorheffing bij uitkering

 • Voor rechtspersonen onderworpen aan rechtspersonenbelasting: 30 % op het uitgekeerde rendement;
   
 • Voor rechtspersonen onderworpen aan vennootschapsbelasting: het jaarlijkse rendement is belastbaar in de vennootschapsbelasting, bij uitkering wordt een roerende voorheffing van 30 % ingehouden, maar die kun je verrekenen in de vennootschapsbelasting.

Kan ik vroeger geld opnemen?

Eén keer per kalenderjaar kun je zonder kosten een bedrag opnemen tot 15 % van de reserve per jaar met een absoluut maximum van 25.000 EUR.

Meer informatie over Invest 26?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiche Invest 26 en de bijlage aan de EID-fiche Invest 26, alsook de Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.