FR NL
Sparen voor je pensioen Pensioenspaarverzekering save plan

Een goed idee wanneer je:

 • Wilt denken aan je financiële gemoedsrust
 • Wilt sparen met kleine bedragen  
 • Graag minder belastingen betaalt
 • Graag je gezin wilt beschermen als jou iets zou overkomen
Contacteer mij
Waarom zou je kiezen voor Pensioensparen?
Belastingvoordeel

Zijn de specifieke voorwaarden voldaan? Dan zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

Extra pensioenkapitaal

Een bijkomend spaarpotje voor na je pensioen.

 

 

Je gezin beschermen

Door de optionele waarborgen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid te nemen, bescherm je ook je gezin als er jou iets zou overkomen.

 

Kies zelf je formule

Liever het vaste rendement van de tak21-verzekeringsrekening of het mogelijk hogere rendement van een of meer tak23-beleggingsfondsen (dat rendement varieert in functie van de marktomstandigheden)?

Die keuze maak je best na overleg en advies van je makelaar.

 

Sparen vanaf 50 euro per maand

De minimale jaarlijkse storting (inclusief premietaksen en kosten) bedraagt 600 euro of dus 50 euro per maand. Je kunt op regelmatige tijdstippen sparen. De verplichte minimumlooptijd is 10 jaar, met 65 jaar als eindleeftijd.

 

Jaarlijks overzicht

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de interesten en de winstdeelname die je hebt gekregen, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin je hebt belegd.

 

Tak 21 Pensioensparen

Bij een tak21-verzekeringsrekening geniet je een rendement dat wordt opgebouwd met een vaste interestvoet en/of een eventuele variabele winstdeelname. 

 • Tak21-rekening: het rendement bestaat uit een vaste interestvoet van 2% (vanaf 21/01/2024), eventueel vermeerderd met een variabele winstdeelname.

 • Tak21-rekening 0%: het rendement bestaat enkel uit de variabele winstdeelname. Daardoor kunnen wij voor jou flexibeler investeren.

 • Winstdeelname: jaarlijks beslist de Algemene Vergadering van Baloise, in functie van de resultaten en de economische toestand, welke winstdeelname ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van de winstdeelname is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

 • Terugbetaling van het kapitaal: beide tak21-verzekeringsrekeningen geven recht op de terugbetaling van het kapitaal door Baloise. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen afkoopkosten worden afgehouden. Op de premies die je investeert, zijn taksen en kosten van toepassing (die jij betaalt), waardoor het mogelijk is dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet je volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. Het effect van deze taksen en kosten vind je in het Essentiële-Informatiedocument.

Ontdek het effect van deze taksen en kosten
Tak 23 Pensioensparen

Het rendement is afhankelijk van de tak23-fondsen die je koos. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

 • Je hebt, in functie van je persoonlijk beleggingsprofiel, de keuze uit tak23-fondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of in obligaties of in aandelen-, obligatie- en monetaire fondsen. Ga naar onze pagina beleggingsfondsen om meer informatie te vinden.

   

Meer informatie over onze beleggingsfondsen
Hoe werkt dat juist, pensioensparen?

1. Maak een afspraak met je makelaar

Je makelaar luistert naar je verhaal.

Hij stelt je een aantal vragen, zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid, met je spaar- en beleggingsdoelstellingen en je duurzaamheidsvoorkeuren. 

2. Je begint met pensioensparen

Save Plan is een multi-optionele individuele levensverzekering (combinatie van tak21 en tak23) naar Belgisch recht. Je kiest dus voor pensioensparen in tak21 of tak23 of een combinatie van beiden.

Baloise vraagt je vervolgens om de eerste storting uit te voeren. Alle stortingen die je in een kalenderjaar doet, leveren je een belastingvoordeel op van 30 % (als je maximaal 990 euro stort, cijfers voor 2023) of van 25 % (als je meer dan 990 euro stort, maar maximaal 1.270 euro, cijfers voor 2023). Op de premie die je stort, betaal je geen premietaks.

3. Je blijft consequent verder sparen

Je stort systematisch verder premies voor je pensioensparen.

Heb je voor tak23 gekozen, dan worden je stortingen geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Als die fondsen het goed doen, krijg je uitzicht op een mooi rendement. Daartegenover staat dat, als die fondsen minder goed presteren, je rendement laag kan uitvallen of zelfs negatief kan zijn. Je betaalt ook kosten voor Baloise en de fondsenhuizen.

4. Je gaat met wettelijk pensioen

Je kunt nu het kapitaal van je pensioenverzekering opvragen. Zo kun je genieten van een mooi extra pensioenspaarpotje.

 

 

 

Om meer te weten te komen over de pensioenopties bij Baloise, kan je makelaar samen met jou een spaarplan op maat uitwerken. Hij becijfert welke kapitalen je nodig hebt om een bepaald inkomen bij je pensioen te krijgen.

Makelaar zoeken
Belangrijkste risico's
Marktrisico

De koers van tak23-fondsen hangt af van marktschommelingen door verschillende economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die gold op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen hangen ook af van risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer niet altijd het verwachte resultaat oplevert, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval als Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van je belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak23-fondsen dus uitgesteld is) of als een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toelaat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loop je bij faillissement van Baloise het risico dat je je opgebouwde kapitaal niet, of maar gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dat bijzonder vermogen bij absolute voorrang gebruikt om de verbintenissen na te komen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

 

Garantiefonds voor financiële diensten

Voor het tak21-luik kom je in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het Garantiefonds als wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen of failliet gaan. Deze tussenkomst is gelijk aan de afkoopwaarde, verminderd met de belastingen en beperkt tot 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Meer informatie vind je op www.garantiefonds.belgium.be/nl.

Welke kosten zijn gelinkt aan pensioensparen?
Instapkosten

Max. 4 % op elke premiestorting

Kosten tijdens de duur van het contract
 • tak21-polisgedeelte: 0,015 % per maand op je spaargeld (of ‘reserve’)
 • tak23-polisgedeelte: 1 % op jaarbasis (1,70 % voor de (retrocessie-vrije) themafondsen van Baloise Asset Management), maar wekelijks ingehouden op de waarde van elk fonds.

 

Overstapkosten tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

De eerste overstap per kalenderjaar is gratis, daarna 0,50 % op het overstapbedrag.

Overstapkosten tussen tak21-verzekeringsrekeningen of van tak21 naar tak23

Uit tak21-verzekeringsrekeningen:

 • 1e overstap per kalenderjaar: gratis tot max. 15 % van de reserve in tak21 op het ogenblik van de overstap; op het gedeelte boven 15 % betaal je de afkoopkosten.
 • vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: de afkoopkosten op het overstapbedrag.

Uit Tak21-rekening 0 %:

 • de laatste 5 jaar gratis overstap naar de Tak21-rekening
Afkoopkosten
 • Afkoop > 5 jaar vóór einddatum: 5 % op het afgekochte bedrag
 • Afkoop 5 jaar vóór einddatum: 5 %, daarna daalt de afkoopkost met 1 % per jaar.

 

Geen afkoopkosten
 • tijdens de laatste 5 jaar vóór einddatum, als de polis 10 jaar heeft gelopen (aanbevolen looptijd)
 • in geval van overlijden

De minimale afkoopkost bedraagt 159,72 euro (index 01/01/2024 – 01/04/2024).

Gebeurt de afkoop enkel in tak23, dan is dat bedrag beperkt tot 5 % van de inventariswaarde van het afgekochte gedeelte.

Meer informatie over de kosten vind je in de Financiële informatiefiche Save Plan.

Taksen en fiscaliteit
Premietaks

Vrijgesteld

Fiscaal regime

 

Zijn de specifieke voorwaarden voldaan? Dan zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

 

 

Taxatie uitkering

Bij polissen die zijn onderschreven vóór de leeftijd van 55 jaar en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar, wordt op 60 jaar 8 % taks ingehouden op de opgebouwde reserves.

 

Erfbelasting (Successierechten)

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in onze informatiebrochure 'Fiscale aspecten van de levensverzekering'.

Heb je interesse en wil je meer info? Laat je adviseren door je makelaar.
Heb je nog geen makelaar? Dan kun je hier een makelaar in je buurt zoeken.

Zoek een makelaar
Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de Financiële infofiche Save Plan, de Algemene Voorwaarden, de Technische fiche Gewaarborgde interestvoetende SFDR-fiches, het Beheerreglement Tak23-fondsen en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Neem zeker ook contact op met je makelaar en vraag hem naar meer informatie over ons product Save Plan.

 

 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.

 

 

 

Spaar- en beleggingsverzekering
Langetermijnsparen
Vrij sparen