FR NL
FR NL
Arbeidsongeschiktheid en overlijden Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Gewaarborgd Inkomen

Je bent werknemer en verzekert je inkomensverlies in een periode van arbeidsongeschiktheid.
Een verzekering Arbeidsongeschiktheid (tak2) is een ziekteverzekeringsovereenkomst van Baloise naar Belgisch recht. Je spreekt met ons af voor welk aanvullend inkomen je verzekerd bent bij volledige arbeidsongeschiktheid. Wij betalen jou dat maandelijkse bedrag om het inkomensverlies deels te compenseren en betalen in die periode ook de verzekeringspremie terug die je hiervoor betaalt.

Tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschiktheid is onze tussenkomst proportioneel, vanaf 67 % arbeidsongeschiktheid ontvang je een volledige tussenkomst.

Wat is verzekerd?
 • Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (economisch verlies)
 • Optioneel: vergoeding voor verminderde lichamelijke geschiktheid (fysiologisch verlies)
 • Keuze tussen volgende te verzekeren risico’s.
  Arbeidsongeschiktheid als gevolg van:
  • ziekte en alle ongevallen;
  • ziekte en ongevallen privéleven;
  • ziekte.
 • Fysieke aandoeningen en psychische stoornissen blijven verzekerd tot je weer genezen bent.
 • Andere psychische aandoeningen en functionele stoornissen zoals burn-out, zijn ook verzekerd. Maar hier is de periode van uitkering beperkt tot maximaal 1 jaar (inclusief de eigenrisicotermijn) en je kunt er slechts 1 keer een beroep op doen.
 • Voor werknemers bedraagt het maximale verzekerde bedrag:
  • 20 % van het brutoberoepsinkomen beperkt tot 44.468,70 EUR (RIZIV-grens op 01/01/2019);
  • verhoogd met 80 % van het hogere inkomen.
 • Het verzekerde maandbedrag kan van het volgende type zijn:
  • een constant bedrag;
  • een toenemend bedrag (jaarlijks stijging met 2 % bij een schadegeval, nadien terug het oorspronkelijk niveau);
  • een optimaal toenemend bedrag (zowel je premie als je maandbedrag stijgen jaarlijks met 2 % ongeacht of een schade zich voordeed of niet).
Tarief

Is afhankelijk van je beroep.

Wat is niet verzekerd?
 • Wat het ziekenfonds al terugbetaalt
 • Verminderde lichamelijke geschiktheid (fysiologisch verlies), maar die kan wel mee verzekerd worden
 • Inkomensverlies bij een arbeidsongeschiktheid die lager is dan 25 %
Zijn er beperkingen in dekking?
 • Vooraf gekende aandoeningen die aanleiding geven tot economische arbeidsongeschiktheid worden ofwel uitgesloten, ofwel verzekerd op voorwaarde van een medisch akkoord en de betaling van een bijkomende premie.
 • Arbeidsongeschiktheid tussen de graad van 25 % tot en met 66 % wordt proportioneel verzekerd.
 • Tijdens de eigenrisicotermijn zullen wij niet betalen, je draagt tijdens die periode zelf het risico. Je kunt kiezen voor een periode van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden.

Je bent verzekerd tot je wettelijke pensioenleeftijd.

Wat zijn je verplichtingen?
 • Je kunt deze verzekering onderschrijven tot 45 of 50 jaar, de maximale onderschrijvingsleeftijd hangt af van je beroep.
 • Bij het nemen van de polis ben je verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het risico nauwkeurig mee te delen.

  Lees hier welke stappen je zult moeten doorlopen voor de medische en financiële acceptatie van je arbeidsongeschiktheids- of overlijdensverzekering. 
   
 • Bij een schadegeval moet je ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval bezorgen.

  Lees hier welke stappen je zult moeten doorlopen voor de aangifte van je arbeidsongeschiktheid.

Je informeert ons over uw professionele activiteiten en alle wijzigingen daarvan (wijziging van job, wijziging van jobinhoud, wijziging van werkgever, wijziging van loon, …), aangezien dat elementen van onze risico-inschatting zijn.

Makelaar zoeken
Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de IPID-fiche Arbeidsongeschiktheid, de Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren.

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.