Overlijdensverzekering

De Overlijdensverzekering is een levensverzekering (tak21) van Baloise Insurance naar Belgisch recht.

Je spreekt met ons af welk kapitaal we aan een vooraf aangeduide begunstigde betalen bij het overlijden van de verzekerde. Dit is nodig voor iedereen die zijn nabestaanden financieel wil beschermen.

Duur

De minimale duurtijd van de waarborg is 1 jaar.

Je bent maximaal 64 jaar bij het starten van de overlijdensverzekering en de polis stopt ten laatste als je 80 jaar bent.

Wat is verzekerd?

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt een vast (afgesproken) kapitaal verzekerd dat uitgekeerd wordt bij overlijden van de verzekerde.

De verzekeringnemer kan ervoor opteren om een of meerdere aanvullende verzekeringen te nemen:

Premieterugbetaling

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij de verzekeringspremie terug die je hiervoor betaalt. Het bedrag van de premieterugbetaling is in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.

Arbeidsongeschiktheidsrente

Als je minstens 25 % arbeidsongeschikt bent door ziekte en/of ongeval, dan betalen wij het verzekerde maandbedrag. Dat bedrag is verzekerd in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Deze verzekering wordt genomen samen met de verzekering Premieterugbetaling.

Ongevallen

We verzekeren een kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) ten gevolge van een ongeval (inclusief verkeersongevallen).

Verkeersongevallen

Wij verzekeren een kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %), ten gevolge van een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

De waarborg Overlijden is niet verworven bij overlijden:

  • door zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar;
  • als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde;
  • als gevolg van de vrijwillige deelname aan een wanbedrijf, misdaad of vechtpartij, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
  • als gevolg van de actieve deelname van de verzekerde aan arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs of oproer;
  • oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
  • als gevolg van een ongeval met een luchtvaartuig, tijdens andere vluchten dan voor het normale vervoer van personen en goederen;
  • bepaalde gevaarlijke sporten (valschermspringen, deltavliegen, …).

Onder bepaalde voorwaarden kan er dekking worden gegeven voor de risico’s vermeld in de laatste 3 gevallen. Neem hiervoor contact op met je makelaar.

Tarief

De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

Je kunt aan je makelaar een offerte vragen aangepast aan je persoonlijke situatie.

Baloise Insurance kan het bedrag van de premie elk jaar herzien.

Kosten en taksen

De verzekeringspremie die je betaalt, omvat de risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen en kosten voor de werking van Baloise Insurance.

Op deze premie wordt een taks van 2 % ingehouden.

Meer informatie over de overlijdensverzekering?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de Financiële infofiche Overlijdensverzekering, de Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren. 

Heb je klachten?

Neem contact op met de klachtendienst of ombudsman.